Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На Антонов ден, 17 януари 2020 г., с посещение на две защитени зони от Натура 2000 ще открием официално едно от новите ни начинания „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“, подпомогнато от Фонд „Активни граждани“.

Двете важни за птиците места, които ще посетим с журналисти, партньори, доброволци и приятели, са разположени много близо до столицата, а именно защитените зони „Рибарници Челопечене“ и „Долни Богров – Казичене“.

С това предизвикваме всички участници да „влязат в обувките“ на полеви специалисти и освен да се запознаят с историята на защитените зони и да направят заедно с нас реално наблюдение на птиците и застрашаващите ги фактори, както и да събират данни със SmartBirds, които след това ще бъдат използвани в помощ на опазването на природата.

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас. Една от първите унищожени защитени зони от Натура 2000 е на няколко километра от столицата, а именно защитена зона „Рибарници Челопечене“. Загубата на местообитания на птиците в нея е резултат от официално взети решения и неотчитане мнението на гражданите.

Ние като граждани имаме възможност да участваме във вземането на решения, които засягат природата около нас, но не винаги знаем кога и как да приложим правата си. Не знаем как да постъпим и какви доказателства да съберем. Не си даваме сметка и колко важно е да събираме данни за птиците, за да можем да ги опазваме ефективно. Без нашето участие могат да бъдат взети и други недалновидни решения, на чиито последствия ставаме свидетели, показва опитът на БДЗП. Промяната на всичко това е основна цел на екипа на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“ България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани“ България.