Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Официални правила на играта ”Кое е твоето любимо врабче?“

Настоящите официални правила уреждат условията за участие в играта „Кое е твоето любимо врабче?“, публикувана на фейсбук страницата на БДЗП

I. Организатор

 1. Организатор на играта „Кое е твоето любимо врабче“ е Българското дружество за защита на птиците, наричано по-долу за краткост „Организатор”: Сдружение „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ” (БДЗП), Булстат 121244539, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Яворов, бл.71, вх.4, ет.1, ап.1, МОЛ: Ваня Георгиева-Рътарова

За контакт: Емилия Янкова ().

 1. Организаторът си запазва правото да допълва или променя официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата birds.bg.

Включилите се в играта участници следва сами да проверяват в  интернет страницата  birds.bg, както и в страницата на БДЗП във Фейсбук за промени в официалните правила като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в официалните правила.

II. Териториален обхват

3. Играта се провежда на български език на територията на Република България на страницата на БДЗП във Фейсбук.

III. Продължителност на играта

 1. Играта се провежда в периода от 14.04.2021 г. до 24.04.2021 г., 12:00 ч.. Тегленето на наградените ще се извърши на 25 април, а резултатите ще бъдат оповестени на 26 април 2021 г.

Печелившите ще бъдат изтеглени от членове на БДЗП с помощта на софтуер.

IV. Право на участие в Играта

5. Право да участват и получават награди в играта имат всички пълнолетни граждани на РБългария или пребиваващи в страната чужденци.

6. Право на участие  нямат  служителите на Организатора и  други лица, свързани с организацията на играта и членовете на техните семейства.

V.Описание на наградите

7. Участниците имат възможност да спечелят подаръци, осигурени от БДЗП и „Маргаритка“:

– 3 комплекта, които включват памучна торба с отпечатък на авторска рисунка от Яна Казакова, един брой книжка от „Маргаритка“ (включени са следните заглавия „Маргаритка и чистите ръце“, „Маргаритка и чистите зъби“, „Маргаритка и вкусната храна“, „Биби и Мими на детска градина“, „Биби и Мими на море“), едно CD на „Маргаритка“ („Песничките на Биби и Мими“, „Нови любими песнички“ и „Полезни навици“) и една плюшена играчка от „Маргаритка“ (Биби, Мими и Маргаритка).

– 2 комплекта, които включват памучна торба с отпечатък на авторска рисунка от Яна Казакова, един брой книжка от „Маргаритка“ (включени са следните заглавия „Маргаритка и чистите ръце“, „Маргаритка и чистите зъби“, „Маргаритка и вкусната храна“, „Биби и Мими на детска градина“, „Биби и Мими на море“)

 VI. Описание на играта „Кое е твоето любимо врабче“.

      8. Играта „Кое е твоето любимо врабче“ се провежда на на страницата във фейсбук на Организатора с пост, който ще се публикува на 19 април, понеделник в 10:00 ч.

VII. Условия за участие

 1. Желаещите да участват в конкурса за рисунка „Кое е твоето любимо врабче“ следва да изпълнят следните условия:

9.1 Участниците трябва да отговорят в коментар под поста, който обявява играта, на следния въпрос „Кое е твоето любимо врабче от стихотворение, песен, филм или книга?“ в срок до 24 април, 12:00 ч.

 1. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на играта („Нарушение”) ще бъде служебно дисквалифициран от Организатора.
 2. Решението за дисквалификация е право на Организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на играта.

VIII. Теглене и получаване на наградите

12.1. Наградите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 25 април и ще бъдат обявени на фейсбук страницата на БДЗП на 26 април. Печелившите участници и/или техните родители трябва да се свържат с Организатора на лично съобщение за уточняване на получаването на наградата.

12.2. Спечелилите ще могат да получат наградата си в 10-дневен срок след  26.04.2021 г. и предоставяне на необходимите данни.

IX. Използване на наградите

13. Участниците, спечелили награди в настоящата игра, нямат право да получат паричния им еквивалент.

14. Участниците, спечелили награда в настоящата игра, нямат право да преотстъпват своята награда на трети лица преди получаването й.

X. Лични данни

15. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Чрез регистрирането си в играта участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице, както и да получават информационни материали от страна на Организатора чрез електронна поща.

16. Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:

 • провеждане на настоящата игра;
 • информиране на участниците относно предстоящи събития, други игри и промоционални кампании, организирани от Организаторите.
 • Доставяне на спечелени награди.

17. Всеки Участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организаторите като изпрати писмено искане до Организаторите на посочения имейл адрес в т.1.

18. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на трети лица, с изключение единствено на лицата, определени от него да обработват данните във връзка с играта както и на куриерската фирма за доставка на наградите.

19. Организаторът се задължават да не следят, редактират или разкриват на трети лица каквато и да е лична информация за участниците или за начина, по който ползват приложението

XI. Прекратяване на играта

20. Играта се прекратява с изтичането на нейния срок, посочен в настоящите Официални правила.

21. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време преди края на първоначално обявената продължителност, като обявят това обстоятелство публично на интернет сайта на радиото или по друг подходящ начин. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

XII. Други

 1. Официалните правила на играта са изготвени и публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на интернет адреса на БДЗП.
 2. Като участват в играта на Организатора, Участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.
 3. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, заради действия на ползвателите на интернет страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, и/или интернет доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
  Друга причина за тези обстоятелства могат да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на Участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на промени на нормативната уредба, които да повлияят на процедурата и изпълнението на играта (като решения на институциите, настъпване на форсмажорни обстоятелства и други).
 4. Всеки потенциален съдебен спор между Организаторите на играта и Участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.
 5. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

Дата на публикуване: 19 април 2021.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.