Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Разработеният от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) план за действие за опазване на червеногушата гъска в България беше официално утвърден само преди два дни. Планът включва дейности за опазване на вида за период от 10 години (2018 – 2027 г.).

Целта на този документ, одобрен от Министерството на околната среда и водите, е, да допринесе за подобряване на състоянието и тенденциите в численостите на зимуващата популация на червеногушата гъска в страната, чрез комплекс от мерки и дейности, които да осигурят подходящи и оптимални условия за пребиваването на вида у нас. Изключително важна част от плана са и включените в него мерки и дейности, осъществяването на които би довело до минимализиране действието на лимитиращите за вида фактори.

При разработването на документа са ползвани данни и резултати от проведени проучвания и мониторинг на червеногушата гъска в рамките на дългосрочна програма за изследване и опазване на вида на БДЗП от 1995 г. насам, целеви проучвания на вида, осъществени в рамките на проект „Сигурно зимовище за червеногушата гъска“, съфинансиран от програма LIFE на ЕС, в рамките на който е разработен и настоящият план.

Приетият официално план за действие за опазване на червеногушата гъска е достъпен на уеб сайта на  Министерство на околната среда и водите.

България е ключова страна за опазването на червеногушата гъска и за зимуването на световната ѝ популация. В Приморска Добруджа се концентрират за кратък период от време 70-90% от общата численост на вида, която към настоящия момент се изчислява на до 56 000 екземпляра.

Днес работата по опазване на вида продължава в международния проект „Опазване на червеногушата гъска по протежение на прелетния ѝ път“, изпълняван от БДЗП с участието на 10 партньора от 5 страни и съфинансиран от програма LIFE на ЕС.