Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Общо 46 европейски лалугера бяха уловени в района на Сливен и освободени в последната останала колония на вида в Натура 2000 зона „Западна Странджа“ през изминалия месец. Това бе третият и последен етап от дейността на БДЗП по проекта „Земя за царския орел“, целяща да предотврати изчезването на лалугера от тази специално защитена зона.

През тази година подсилването бе проведено на два етапа. На 1.7.2019 бяха уловени и преместени 13 индивида, а на 17.07.2019 – още 33. Всички уловени лалугери бяха измерени и маркирани с микрочип, а на 24 от тях бяха поставени и нашийници с радиопредаватели с цел да се проследи придвижването им през периода на адаптация и разселване на новото място.

Първите резултати от проведената радио телеметрия сочат, че 19 от преместените лалугери се движат в района на колонията и извършват кратки придвижвания в рамките на няколко десетки метра,  16 от тях се връщат да нощуват в една и съща система от ходове, където явно са се установили. Един от маркираните лалугери вероятно е станал жертва на хищник, тъй като сигналът от предавателя идва от дере, обрасло с храсти и дървета – местообитание, крайно нетипично за вида. Два от радионашийниците не излъчват сигнал, което може да се дължи и на дефект в предавателя или липсваща антена – често лалугерите успяват да прегризат и премахнат антената. Други два радионашийника са паднали, като единият беше открит от екипа на проекта и ще бъде използван повторно.

Въпреки че дейностите по разселването на лалугери приключи, екипът на проекта ще продължи да извършва радиотелеметрия и да проследява състоянието на колонията.

Резултатите към момента са обнадеждаващи, повечето от освободените през 2017 и 2018 г лалугери оцеляха и намериха своето място в колонията в Западна Странджа, а много от тях успешно се размножиха през 2018 и 2019. До края на годината и през следващата 2020 г. ще се съберат допълнителни данни от подсилената колония и ще се направи цялостен анализ на резултатите от транслокацията на лалугерите.
Наред с добрите новини има и една обезпокоителна – най-обширната и многобройна колония лалугери в България, намираща се до село Тополчане, Общ. Сливен е в опасност. Заплахата идва от една страна от разораването на пасищата и превръщането им в овощни градини, лозя и лавандулови насаждения, и от друга – от ускорена сукцесия и твърде високата тревна растителност, което е резултат от по-малкия брой селскостопански животни, които пасат там. Това, както и фактът, че само малка част от колонията попада в  границите на Натура 2000 зона „Сините камъни – Гребенец“, прави нейното опазване още по-трудно.
_____

Дейностите по подсилването на колонията лалугери в Западна Странджа се осъществява от д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ – БАН), който е и ръководител на дейностите по опазване на лалугера в рамките на LIFE проект на БДЗП „Земя за царския орел“ и Мария Качамакова, която е докторант към ИБЕИ – БАН и сътрудник към проекта.