Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С нова информационна табела се сдоби защитената местност „Средна Арда“. Тя бе изработена от Българското дружество за защита на птиците съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково.

Табелата бе поставена по време на посещение в защитената територия от ученици от ОУ „Климент Охридски“ от град Кърджали. Тя дава информация на посетителите за видовото разнообразие на защитената местност и за дейностите, които са забранени в пределите й.

Защитената местност „Средна Арда“ е важно местообитание на редки и защитени видове птици. Сред тях са черния щъркел и египетския лешояд, но в нея обитават и други типични скални видове, някои от които се срещат само в най-южните райони на България. Най-интересните сред тях са скалната зидарка, синият скален дрозд и други. Защитената местност е изключително важно място за опазването и на някои от най-значимите в България пещерни колонии от прилепи. Всички прилепи у нас са под закрила на Закона, а голяма част от тях са застрашени от изчезване в световен мащаб

Защитената местност „Средна Арда“, както и повечето от защитените територии в Източните Родопи, е обявена през последните десетина години по инициатива и с активното участие на БДЗП. С действия като това и с планираните бъдещи дейности нашето Дружество продължава както традиционното си природозащитно присъствие в Източните Родопи, така и сътрудничеството си с държавните институции и особено с РИОСВ – Хасково.