Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Използването на синтетични пестициди замърсява въздуха, водата и околната среда като цяло, което вреди на човешкото здраве и продължава да води до намаляване на биоразнообразието в земеделските райони. Държавите-членки на ЕС спешно трябва да намалят употребата на опасни пестициди с 50% до 2030 г.

Проектостратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) не предвиждат в нужната степен намаляване на употребата на пестициди в европейските ферми. Изискванията за обвързване с условия, свързани с употребата на пестициди, се изпълняват твърде слабо от държавите-членки и в плановете липсват сериозни конкретни цели и графици. Всичко това прави много малко вероятно настоящите планове на ОСП да осигурят намаляване на пестицидите. Както екосхемите, така и мерките по Втори стълб трябва да бъдат засилени, за да се гарантира преминаването към агроекологични практики, които биха позволили добро прилагане на интегрирано управление на вредителите, както се изисква от законодателството на ЕС, и наистина ще намалят употребата на пестициди.

Субсидиите от ОСП следва да бъдат насочени към финансова и техническа подкрепа на земеделските стопани при прехода им към земеделски системи с ниски разходи и тези разходи трябва да бъдат ориентирани към резултати. На земеделските производители трябва да бъде предложен пакет от мерки, които насърчават приемането на нехимически алтернативи на пестицидите (агрономични, механични, физически, биологични) чрез стратегическите планове на ОСП, за да се гарантира устойчиво селско стопанство.

Повече информация: https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/07/Briefing-Pesticides.pdf