Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 04.12.2004 г. се проведе петата среща на „Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България“, която беше създадена в рамките на проекта „Опазване на сухоземните костенурки в Източни Родопи“, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Срещата се състоя с любезното съдействие на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и с подкрепата на Регионална инспекция по околна среда и водите гр. София.

На срещата присъстваха общо 31 експерта от различни институции. Представени бяха шест РИОСВ, Националния природонаучен музей и Института по зоология към БАН, Биологическия факултет на СУ, Шуменския университет, БДЗП, Българската фондация Биоразнообразие (БФБ), Българското херпетологично дружество (БХД) и Екологичното сдружение „Тетида“, както и трима независими експерти. Националната работна група обединява специалисти от цялата страна, чиито усилия са насочени към опазване на българската херпетофауна. През последните години интересът към опазването на земноводните и влечугите в България се увеличава. Доказателство за това са увеличаване броя на членовете в групата и обема от дейности, които засягат изследването и защитата на конкретни видове и места.

На срещата бяха представени дейностите за опазване и проучване на земноводните и влечугите в България проведени през 2004 г. Представителите от БДЗП обобщиха резултатите от действията насочени към опазване на сухоземните костенурки в Източните Родопи и на други места у нас. Д-р В. Бисерков (БХД) представи резултатите от проект за експертна оценка на числеността на някои видове змии и костенурки в национален план. Д-р Вл. Бешков запозна участниците с подготовката на новото издание на Червената книга на Р България (в частта за земноводни и влечуги). Н. Цанков (БФ-СУ) представи настъпилите таксономични промени в статуса на някои видове от българската херпетофауна. Бяха дискутирани проблемите и нуждата от допълнителни проучвания свързани с хищните птици като фактор за намаляване числеността на сухоземните костенурки в някои райони на страната. Взети бяха редица решения, а също така бяха планирани конкретни дейности по места за 2005 г. (За повече информация www.testudo.hit.bg).

Голяма част от видовете земноводни и влечуги, срещащи се на територията на България, са защитени или застрашени от изчезване в национален или световен мащаб. По тази причина те са oпределени като приоритетни за опазване от редица международни конвенции и директиви, в това число: „Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция)“, „Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES)“; „Директива 92/43 на Съвета на ЕИО за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна“. Съществен процент от видовете, срещащи се в България са вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), който ги определя като световно застрашени.

Георги Попгеоргиев, БДЗП – регионален офис Пловдив