Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 20-ти май Европейската комисия излезе със своята дългоочаквана Стратегия за биологичното разнообразие и селското стопанство. Тези документи ще  представят основните характеристики на политиките на ЕС в областта на биоразнообразието и селското стопанство за следващото десетилетие. Приети по време на разгара на пандемията COVID-19, тези стратегии също ще бъдат централен елемент на плана за възстановяване от кризата, причинена от вируса, в ЕС.

Интензивното земеделие и риболов са най-големите двигатели на загубата на биологично разнообразие. С влизането в сила на двете стратегии едновременно, ЕС признава, че разрушителните за природата системи вече не трябва да бъдат норма в Европа. Стратегиите показват, че Комисията е приложила и ключови поуки от пандемията COVID-19 – здравата планета е предпоставка за здраво човечество, науката трябва да ръководи политическия избор и трябва да се предприемат стъпки, преди кризата да излезе извън контрол.

Комисията прави няколко радикални скока с двете стратегии и очертава цели, които биха могли реално да подобрят състоянието на природата в Европа:

Увеличаване на защитените зони на сушата и в морето с 30% всяка. Една трета от тези защитени територии ще бъдат строго защитени – което означава, че не може да се осъществява човешка дейност;
Намаляване на употребата на пестициди с 50% както по отношение на количеството, така и на токсичността;

Възстановяване на 10% от земеделските земи с елементи на биоразнообразие за подобряване на устойчивостта на земеделието;

Поставяне на цели за възстановяване на важни мащабни екосистеми, като торфени зони, влажни зони, гори и морски екосистеми, които са жизненоважни за биологичното разнообразие и в борбата с промените в климата;

Свеждане до минимум на изгарянето на биомаса, като дървета, за произвеждане на енергия.

Комисията представя редица прогресивни стъпки и цели за реформиране на разрушителните селскостопански практики в Европа. По-късно тази година тези две стратегии ще играят определяща роля в реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), чийто бюджет е близо 60 милиарда евро.

С тези стратегии ЕС може да стане световен лидер в борбата с промените в климата  и загубата на биоразнообразие.