Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С настъпването на пролетта лалугерите в последната останала колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“, за която LIFE проектът на БДЗП „Земя за царския орел“ полага специални грижи, се събудиха от зимен сън. Първите лалугери бяха регистрирани на 19.02.2019 г, но след това последва продължителен период на застудяване и неустойчиво време.

В началото на април д-р Йордан Кошев (от ИБЕИ – БАН и ръководител на дейностите по разселване на лалугера в рамките на LIFE проект „Земя за царския орел“) и Мария Качамакова (докторант към ИБЕИ – БАН и сътрудник към проекта) проведоха теренно проучване на подсилената през 2017 и 2018 г. лалугерова колония в района.

Екипът установи увеличаване на числеността на лалугерите. Бяха уловени с 40% повече индивиди в сравнение със същия период през 2018 г, като 60% от индивидите са маркирани при предишни улови. От всички улови, 35% от животните произхождат от застрашената донорна колония до Сливен. Почти всички уловени животни имат външни признаци на размножаване.

Трудност в проверката на плътността на лалугерите и повторния улов беше увеличената популация на колониалната и социална полевка на Хартинг (Microtus hartingi), наричана също и гюнтерова полевка (Microtus guentheri). Трудно е да се оцени влиянието на полевката върху възстановяваната лалугерова колония, тъй като отношенията между двата вида, обитаващи едно и също местообитание, не са добре проучени.

Въпреки смесването на двата вида и трудностите при проучването на лалугера, резултатите към момента показват успех в преместването на лалугерите и растеж на колонията в „Западна Странджа“, като преместените животни оцеляват и се размножават успешно.

Беше проучена и лалугеровата колония, донор на индивиди, до Сливен. Всички пасища, които бяха унищожени през предходните години, се обработват. Те са наскоро изорани и засадени с различни култури като преобладава лавандулата, което ги прави непригодни местообитания за лалугера. Опазването на вида в този район изисква общите усилия на всички релевантни институции и организации, защото съществуващата законова рамка и природозащитен статут на лалугера не могат да попречат на унищожаването на пасищата и колониите му в тях.