Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Уважаеми членове на Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“,

Управителният съвет („УС“) на Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ („БДЗП“), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от Устава на БДЗП, както и въз основа на  решение от извънредно заседание на УС, проведено на 03.10.2023 г., свиква по своя инициатива редовно отчетно-изборно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 04.11.2023 г. (събота) от 9:00 ч. в гр. София, в Средна зала 3 на Парк-хотел „Витоша“, находящ се на адрес: гр. София 1700, ул. „Росарио“ № 1, при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишния отчет на БДЗП за 2022 г.;
 2. Разглеждане за сведение на приетите от УС годишен финансов отчет и доклад за дейността на БДЗП за 2022 г.;
 3. Приемане на бюджета на БДЗП за 2023 г.;
 4. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на БДЗП за 2022 г.;
 5. Промени в състава на УС на БДЗП, включително, без ограничение, преизбиране на текущи членове на УС с изтекъл мандат, за нов четиригодишен мандат;
 6. Промени в Устава на БДЗП;
 7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден (04.11.2023г. ) в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Канят се всички членове на БДЗП да присъстват на събранието лично или чрез техни представители, снабдени с нотариално заверено пълномощно. Едно лице може да представлява един друг член на БДЗП.

Документи, свързани с провеждане на Общото събрание:

 1. Протокол за решения на УС за свикване на Общото събрание от 03.10.2023 г.;
 2. Годишен финансов отчет и доклад за дейността на БДЗП за 2022 г;
 3. Годишен отчет на БДЗП за 2022 г.;
 4. Проект на бюджет на БДЗП за 2023 г.
 5. Отчет за дейността на Управителния съвет на БДЗП за 2022 г.;
 6. Кандидатура за преизбиране като член на УС на Емил Георгиев Тодоров, включително кратка автобиография и програма за работа (приложени и към настоящата покана);
 7. Кандидатура за преизбиране като член на УС на Теодора Тодорова Петрова, включително кратка автобиография и програма за работа (приложени и към настоящата покана);
 8. Предложения за промени в Устава на БДЗП, постъпили към настоящия момент.

Всички документи по точките от дневния ред са достъпни за преглед в Централния офис на БДЗП, гр. София 1111, ж.к. „Яворов“, бл. 71, вх. 4, ет. 1, ап. 1 всеки работен ден от 9.30 до 18.00 часа, и са публикувани на уебстраницата на БДЗП, в секция „ЗА НАС/ ДОКУМЕНТИ/ ДОКУМЕНТИ ОБЩО СЪБРАНИЕ“.

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Устава на БДЗП поканата за Общото събрание се публикува на интернет страницата на Сдружението в секция „НОВИНИ“, изпраща се на членовете по електронна поща, обявява се в социалните мрежи (Facebook), както и се поставя на видно място във всеки един от офисите на Сдружението (София, Пловдив, Хасково, Свищов, Полева станция Дуранкулак, ПЗЦ „Пода“ – Бургас и ПЗЦ „Източни Родопи“ – Маджарово), най-малко един месец преди насрочения ден.

Във връзка с точка 5 от дневния ред УС на БДЗП напомня, че за членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани членове, които са членували в БДЗП непрекъснато през предходните 48 (четиридесет и осем) месеца. Ако кандидатите към момента работят на трудов договор към БДЗП, те следва, наред с другите изисквания, да имат най-малко 4-годишен трудов стаж в сдружението. Аргументирани кандидатури за нови членове на Управителния съвет на БДЗП се внасят в Общото събрание от действащия Управителен съвет по негово усмотрение, както и по писмено предложение на най-малко 7 (седем) члена на БДЗП, изпратено до Управителния съвет. Всеки кандидат трябва да представи кратка автобиография с мотиви и програма, по която ще работи, ако бъде избран. Номинираните за членове на УС присъстват лично на изборното Общо събрание или чрез онлайн връзка, в който случай представят писмено декларирано съгласие да бъдат избрани.

Ролята на всеки един член на УС е изключително отговорна и важна за нормалното функциониране на този колективен орган на БДЗП. Членовете на УС да длъжни да спазват разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на БДЗП и Правилата за работа на УС. Те следва да участват редовно и активно в заседанията на УС, които са минимум 4 пъти годишно. Правомощията на УС са описани в чл. 16, ал. (1) от Устава на БДЗП.

 

София, 04.10.2023 г.

Ваня Рътарова-Георгиева, изпълнителен директор на БДЗП