Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Дуранкулашкото езеро е изправено пред опасност от унищожаване. Към него има предявени апетити за усвояване, които ще застрашат биоразнообразието на езерото, неговите водни ресурси, без да донесат никакви реални ползи за местното население или района. Инвестиционното предложение за интензивно рибовъдство и урбанизиране на бреговата ивица ще увреди зоната и ще има пагубно влияние върху биоразнообразието там.

Дуранкулашкото езеро е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България, с международно значение за опазването на повече от 260 вида редки и застрашени от изчезване растения и животни. Езерото е защитена местност и част от мрежата Натура 2000, влажна зона от международно значение по Рамсарската конвенция.

Защо е опасно това инвестиционно предложение?

Българското дружество за защита на птиците обявява своята категорична позиция  против реализирането на това инвестиционно предложение (ИП) поради значителен брой причини, сред които са:

  1. ИП попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000 – за опазване на дивите птици „Дуранкулашко езеро“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна „Езеро Дуранкулак“, в които има забрана за строеж.
  2. В Плана за управление на защитената местност Дуранкулашко езеро“ няма текстове, предвиждащи водовземане на водни количества (подземни или повърхностни) за нужди на рибовъдството.
  3. В публично достъпната информация за ИП липсва конкретика и подробна информация за всички намерения на инвеститора. Знае се само, че са предвидени бунгала, чийто капацитет и квадратура не са уточнени.
  4. Има реална опасност от замърсяване на почвата с отпадни битови води, както и инфилтрацията им в езерото.
  5. Вероятни въздействия върху птиците:

А) Унищожаване на местообитания – пряка и пасивна загуба на местообитания и фрагментация им.

Б)  Смъртност на индивиди

В)   Безпокойство и  прогонване на птици заради засилено човешко присъствие

Г) Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово и светлинно замърсяване)

Д) Влошаване качеството на съседните местообитания вследствие нарушаване на водния баланс

БДЗП внесе жалба срещу това инвестиционно предложение в РИОСВ-Варна през декември 2019 г. с искане за спирането му или минимум за възлагане изготвянето на ДОВОС и ДОС за проекта, които да отразяват обективно фактическата обстановка и да направят подробни анализи на базата на най-добрата налична информация. Все още чакаме отговор на жалбата ни.

Това инвестиционно предложение не следва да бъде осъществено с настоящите параметри, поради вероятността да окаже значителни, дългосрочни и необратими въздействия върху видовете и птици и техните местообитания, обект на опазване чрез Натура 2000, Рамсарската конвенция и системата от защитени територии, както и на екосистемата на Дуранкулашкото езеро. Очакваните въздействия са достатъчно значими и противоречат на целите на опазване на съществуващите защитени зони и защитени територии. Възможностите за прилагането на смекчаващи и компенсаторни мерки са силно ограничени, а за някои видове и местообитания – изцяло липсващи.

Помогнете за спасяването на Дуранкулашкото езеро като подкрепите петцията