Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Йордан Кошев

Като част от дейностите по проекта „Живот за сокола“ Българското дружество за защита на птиците си постави за цел да анализира и прецени риска от унищожаване на колонии на европейския лалугер в резултат на различни инвестиционни проекти. За опазването на редкия и застрашен вид ловен сокол е необходимо прилагането на холистичен подход, в който грижата за състоянието на дребните бозайници като лалугера, играе значителна роля. Важно е да предприемем тези действия сега, защото бъдещето на европейския лалугер и всички видове птици, зависещи от него е изложено на най-голям риск днес.

През последните две години се засили инвестиционният интерес към различни типове проекти, особено към изграждане на фотоволтаици върху пасища, които са основни местообитания на европейския лалугер. Проектите за осъществяване на различни земеделски дейности също застрашават пасищата, които се обитават от лалугера. Европейският лалугер е застрашен от изчезване в цял свят и е основна хранителна база за хищните птици, като световнозастрашените царски орли и ловни соколи. В България 30% от колониите са изчезнали в сравнение с периода 1950–1990 г. и тази тенденция продължава да се запазва. Изоставянето на пасища и обрастването им с гори и храсти ги лишава от подходящи места за живот, където намират храна и убежище.

За да успеем да оценим мащабите и действителното въздействие на всички тези проекти върху европейския лалугер в България, е нужно информацията от решенията и писмата да се въведе в електронна таблица по предварително зададен формат. Благодарение на доброволците, които взеха участие в първите две издания на кампанията „Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000“, организирана с помощта на Коалиция „За да остане природа в България“, са обработени и анализирани повече от 120 000 акта – решения или писма, издадени от Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури. Целта на тази огромна по мащаб инициатива е да може да се прецени и предотврати риска от разрушаване на българската природа и унищожаване на биоразнообразието. Като резултат от осъществения анализ ще определим колониите с най-голям риск от унищожаване и ще предприемем подходящи действия за спасяването им. Това е времеемка задача, но от изключителна важност при изготвянето на новите политики за опазване на природата ни в следващите десет години.

Ето защо имаме нужда от помощта на още много доброволци, които да въведат информацията от актовете в структурирана таблица.

Как и кога?

Колкото по-скоро се включиш, толкова по-добре. Ще получиш по мейл не повече от 250 писма за въвеждане заедно с екселска таблица и точни инструкции.

Нужни умения?

Добри практически умения за работа с компютърна техника и с Microsoft Office и електронни таблици.

БДЗП ще предостави на всички доброволци изходната информация, от която ще се въвеждат данните, електронни таблици, инструкции за въвеждането на данните, както и помощ при неясни казуси през цялото време.

Нужна екипировка?

Личен компютър.

Как да участвам?

Посети страницата на Time Heroes и заяви включване в кампанията.

Включи се до 31 март 2023 г.

Мисията е от 20 януари 2023 г. до 31 март 2023 г.

________

Кампанията се провежда като част от дейностите по проекта „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162) с продъжителност от 5 години, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.