Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 12 февруари по време на Четиринадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS COP14) в Самарканд, Узбекистан, бе представен първият Доклад за състоянието на мигриращите видове, изготвен от Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS). Докладът разкрива:

  • Почти половината (44%) от световните популации на мигриращите видове диви животни намаляват.
  • Повече от една пета (22%) от видовете, вписани в CMS, са застрашени от изчезване.
  • Почти всички (97%) видове риби, вписани в CMS, са застрашени от изчезване.
  • Рискът от изчезване нараства за всички мигриращи видове по света, включително и за тези, които не са вписани в CMS.
  • Половината (51%) от местата, ключови за опазване на биоразнообразието, вписани в CMS, нямат статут на защитени, и 58% от местата, признати като важни за мигриращите видове са застрашени от човешка дейност.
  • Двете най-големи заплахи за мигриращите видове са прекомерната експлоатация и загубата на местообитания, вследствие на човешка дейност.
  • Климатичните промени, замърсяването и инвазивните видове също оказват дълбоко влияние върху мигриращите видове.
  • 399 мигриращи вида, застрашени или под заплаха от изчезване, в момента не са вписани в CMS.

Това е първото толкова обстойно изследване на мигриращите видове, правено досега. В него са включени експертни приноси от институции като BirdLife International, Международният съюз за опазване на природата (IUCN) и Зоологическото дружество на Лондон (ZSL). Докладът предоставя глобален преглед на природозащитния статус и на тенденциите в популациите на мигриращите видове животни, заедно с най-актуалната информация за основните заплахи и успешните действия за тяхното опазване.

© Николай Петков/БДЗП