Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

64 е броят на излюпените белоглави лешоядчета тази година в Източни Родопи. Те са с 13 повече в сравнение с изминалата година. Това установи екип на БДЗП по време на редовния мониторинг на всички заети гнездови територии на единствената естествена популация на вида в страната.
По време на мониторинга на популацията през 2018 г. бе установено, че броят на заетите гнезда от двойки е 94, което е с 5 двойки повече в сравнение с 2017 г. От така установените двойки 82 са пристъпили към размножаване. Посетени са 15 гнездови находища на вида между село Бориславци и град Кърджали.
Тези гнездови показатели за поредна година утвърждават популацията на вида в Източни Родопи като една от тези с най-висок гнездови успех в Европа  (0,78 малки на размножаваща се двойка). Броят на размножаващите се двойки (82) също е значително по-висок в сравнение с 2017 – 66.
Първите лешоядчета се излюпват през април, а последните – едва през втората половина на май. Поради различни фактори, свързани с условията на околната среда, както и индивидуалните особености на двойките, като повторно или по-късно замътване, някои от малките в момента са едва в пухово оперение, докато други вече са изцяло оперени.
Двойките белоглави лешояди отглеждат само по едно малко. Мътенето продължава около два месеца, като и двамата родители поемат грижи за бъдещото потомство и се сменят. Малкото напуска гнездото на около 4 месеца, обикновено юли-август. През това време двойката се грижа неуморно за малкото лешоядче.
Наблюденията на редките птици се извършват редовно и започват февруари месец, като последният етап от мониторинга ще бъде през юли. Тогава експертите ще посетят всички колонии и ще стане ясен броя на успешно излетелите малки лешоядчета.
Редовният мониторинг се извършва рамките на петгодишен LIFE проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да сведе до минимум влиянието на основните заплахи за двата вида лешояди и да подпомогне тяхното естествено възстановяване и заемане на нови територии.