Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Последните дни на месец януари екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) улови и маркира с цветни пръстени 3 къдроглави пеликана в Атанасовско езеро, край град Бургас. Това е първото успешно хващане на здрави и летящи птици в България.

© Ивайло Димчев

© Ивайло Димчев

Опръстенените пеликани са един млад и два възрастни (мъжки и женски). Поставените цветни пръстени са бели на цвят с черни символи. Тази нова цветна схема за опръстеняване на вида бе утвърдена от Международната експертна група за опзаване на пеликаните и стартира миналата година, в рамките на проекта „Животът на пеликана“,  финансиран от програма LIFE на ЕС.  В рамките на този проект се планира да се маркират още птици, както и да се поставят сателитни предаватели. Чрез предавателите ще бъде получена  важна информация, необходима за по-успешното опазване на пеликаните –  за местата, където те се концентрират, хранят и нощуват, за придвижванията им, както и за заплахите и причините за смъртност.

© Ивайло Димчев

© Ивайло Димчев

© Ивайло Димчев

© Ивайло Димчев

Къдроглавият пеликан е застрашен вид, включен в Червената книга на България. В нашата страна видът гнезди в езерото Сребърна и в Природен парк „Персина“. Районът на Бургаските езера е едно от най-важните места в Европа за мигриращите и зимуващите къдроглави пеликани, като по време на мониторинга през декември 2020 г., екипът на БДЗП установи рекордните за страната 910 индивида.

Улавянето на диви къдроглави пеликани е изключително трудоемка експертна дейност. За целта екипът използва специални методи и капани, които са безопасни за птиците. Ловенето се извършва от  екип с разполагащ необходимият професионален опит и разрешителни за дейността от Министерството на околната среда и водите.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се извършват в рамките на международния проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС. Проектът се координира от Rewilding Europe, а другите партньори, освен БДЗП, са Дирекция на Природен парк „Персина“,  Румънското орнитологично дружество (SOR), Гръцкото орнитологично дружество (HOS), Rewilding – Украйна и Rewilding – Дунавска делта.