Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Атанас Делчев

В началото на декември екипът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) завърши монтажа на общо 10 изкуствени гнезда за ловен сокол в Източна България в рамките на проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0007), финансиран от Оперативна програма „Околна среда”.

Целта на дейността е да се привлекат скитащи птици, които да формират двойки и да загнездят в подходящи за вида местообитания.

© Атанас Делчев

© Атанас Делчев

При инсталирането на изкуствените гнезда първата стъпка бе внимателното подбиране на подходящи територии и конкретни дървета. Местата са отдалечени от опасни електропроводи и източници на безпокойство като пътища, и са в близост до хранителни ресурси. В много от  избраните територии вече са наблюдавани скитащи птици, което дава надежда, че могат скоро да заемат новопостроените гнезда. Избраните дървета са високи и стабилни, за да могат соколите спокойно да наблюдават околността, да излитат с лекота и да набират височина.

© Николай Терзиев

© Николай Терзиев

Инсталирането на едно гнездо отнема около ден, като предварително се изготвя основата от клони, която с помощта на алпийска техника се качва на дървото. Там  се вплитат още клони, за да стане масивно и здраво. Гнездата бяха поставени след края на размножителния период на ловните соколи, основно през есента, за да могат през зимата или началото на пролетта птиците да ги открият и достроят.

Поставянето на изкуствени гнезда е важна част от природозащитните дейности, извършвани по проекта за подобряване на условията за ловния сокол в исторически гнездови райони и места на срещане на вида през размножителния период.

© Николай Терзиев

© Николай Терзиев

Проектът „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug) в Република България (BG16M1OP002-3.027-0007) е финансиран от Оперативна програма „Околна среда”, по приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.