Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През ноември съвместен екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД (ЕРМ Запад ЕАД) успешно постави 50 броя изкуствени гнездилки (къщички) за гнездене на синявицата.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и в кухини на бетонни електрически стълбове. Популацията на тази обагрена в синьо птица започва да претърпява драстичен спад през 50-те години на XX век. Употребата на пестициди в селското стопанство е основната причина за това.

Синявица, © Свилен Чешмеджиев

Синявица, © Свилен Чешмеджиев

Съвместният екип на БДЗП и ЕРМ Запад ЕАД постави общо 50 къщички за синявици по електрически бетонни стълбове, намиращи се в подходящи местообитания в защитените зони „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Обнова“, „Деветашко плато“ и „Студенец“. Това са едни от най-важните гнездови райони за този атрактивен вид в България. До края на годината предстои да се поставят и още 27 изкуствени гнездилки за червенонога (вечерна) ветрушка,  с което и техният брой ще стане 50.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Тези дейности се извършват в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023), финансиран по програма LIFE на ЕС.