Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Свилен Чешмеджиев

През март съвместен екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (ЕРМ Запад ЕАД) успешно постави още 27 изкуствени гнездилки (къщички) за застрашената червенонога (вечерна) ветрушка. С това общият брой на новопоставените къщички за вида стана 50.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Червеноногата ветрушка е дребен сокол, чиято популация рязко намаля през последните двайсет години в страната ни и достигна до критичния праг от едва няколко известни двойки през 2022 г. Това е причината видът да е включен в Червената книга на България в категория „Критично застрашен“, а с оглед намаляващата му численост в Европа – да е част от Световния Червен списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN).

Червеноногата ветрушка гнезди на колонии, като обитава степи, пасища и обработваеми площи с ивици от дървета и храсти и групи дървета. Сред основните заплахи за вида са интензификацията в селското стопанство, прекомерната употреба на инсектициди, разораването и застрояването на пасищата и степите, безпокойство през периода на размножаване и др. БДЗП отдавна работи по опазването на вида, като една от основните природозащитни мерки е поставянето на изкуствени гнездилки в подходящи местообитания с цел привличане на ветрушката към загнездване. През 2013 г. за първи път в България четири двойки успешно отгледаха малки в изкуствените къщички, поставени от БДЗП.

Мъжка вечерна ветрушка в заета гнездилка, © Свилен Чешмеджиев

Всичките 50 броя гнездилки са поставени върху дървета и по електрически стълбове в подходящи местообитания на вида в Северна България. Следващите месеци предстои да бъде осъществен мониторинг, като се надяваме да регистрираме успешно заемане на къщички от страна на червеноногата ветрушка.

Тези дейности се извършват в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023), финансиран по програма LIFE на ЕС.