Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 18 ноември доброволци от БДЗП клон Пловдив подпомогнаха инициатива за поставяне на изкуствено гнездо, подета от ст.н.с. Цено Петров.

Гнездото бе поставено в района на Бесапарските ридове и има за цел да подпомогне гнезденето на редки хищни птици.

Бесапарските ридове, които се намират между Пазарчик и Пловдив са Корине място и вече са предложени за включване в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 като място и по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията. Мястото е богато на растителни ендемити – 5 български и над 50 балкански. Обширните лалугерови колонии са добра хранителна база за много видове хищни птици. В района се хранят 9 двойки белоопашати миишелови, сокол скитник, керкенези, малки кресливи орли, двойка скални орли. Но безспорно за всеки природолюбител най-атрактивни са реещите се над ридовете царски орли.

Поставянето на изкуственото гнездо е част от дългосрочната програма на БДЗП за опазване на редки грабливи птици. Да се надяваме, че през пролетта в него успешно ще загнезди и отгледа поколение някоя двойка.