Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В началото на месец декември в специално защитена зона (СЗЗ) „Калимок-Бръшлен“ беше изградена наколна дървена платформа с цел привличане към загнездване на къдроглавия пеликан. Съвместен екип от експерти на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на Природен парк „Персина“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ и „Калимок-Бръшлен“ ЕООД изгради наколна дървена конструкция с размери 4 х 8 м., височина 3 м. и обща площ 32 кв.м.

 

СЗЗ „Калимок-Бръшлен“ е влажна зона с международно значение за опазване на редица водолюбиви видове птици. И тук, по подобие на блатата на остров Персин,  бе реализиран успешен проект, в рамките на който бе възстановен водният режим. Къдроглавият пеликан е един от видовете, който се среща в района и този факт провокира изграждането на наколна дървена платформа, чиято цел е привличането към загнездване на този величествен вид. Беше взаимстван опита от успешните платформи в блато Песчина и Мъртво блато на остров Персин, където от 2016 г. успешно се размножават пеликаните.

 

За да бъде достатъчно атрактивна за пеликаните, екипът я покри с тръстикови снопи, като освен това постави и три макета на вида в реални размери, идеята на които е да събудят интереса в пеликаните и те максимално скоро да приемат платформата за свой дом. Сега остава река Дунав да повиши своето ниво и да започне да влиза вода във влажната зона, което е от изключително значение за крайния успех – ново гнездово находище в България на застрашения къдроглав пеликан.

 

Тази дейност се извършва рамките на проект „Wetlands Along Lower Danube – healthy home for pelicans and people“, финансиран от Whitley Fund for Nature.