Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Потвърдени са две нови гнезда на малък креслив орел в защитена зона „Сухата река“ в началото на май. Изследванията на вида в Североизточна България стартираха въпреки извънредното положение в страната във връзка с ограничаване разпространението на заразата с Covid 19. Разбира се, при спазване на всички ограничителни мерки наложени със заповед на министъра на здравеопазването.

В периода май-август се провеждат наблюдения за идентифициране на нови заети територии и местоположението на гнездата на орлите. Полевите експерти събират данни директно в специално разработеното приложени SmartBirds Pro, чрез което информацията се качва в база данни на Българско дружество за защита на птиците.

Първите теренни дни за сезона са проведени в защитена зона „Сухата река“. Там са маркирани 20 двойки на малкия креслив орел, които са били наблюдавани, но не са открити и доказани техните гнезда. Само две са потвърдени гнезда на вида в защитената зона от екологичната мрежа Натура 2000. За тези две гнезда БДЗП е имало предварителна информация, но тя не е била доказана. В резултат от мониторинга двете гнезда са доказани,, като действащи.

Защитена зона „Сухата река“ е разположена северно от гр. Добрич и обхваща долината на Суха река с прилежащите ѝ суходолия, скали и скални венци по склоновете. Хълмовете по суходолието са обрасли с дъбови гори, а откритите пространства около долината са заети със селскостопански земи и пасища.

Защитената зона, която е част от Добруджа, е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е за между 3 и 5 двойки на вида. В резултат на провеждания мониторинг вече са установи две гнезда. Предстои да се определи точния брой на гнездящите двойки малки кресливи орли на територията.

„Сухата река“ се използва като място, на което спират за почивка малки кресливи орли, мигриращи от северните популации. Тук те почиват от няколко часа до няколко дни.

Мониторинговите дейности в Североизточна България ще продължат. Те се провеждат в рамките на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ изпълняван към програма LIFE на ЕС от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с БДЗП и Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.