Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В началото на декември стартира зимното подхранване на пет двойки царски (кръстати) орли в Югоизточна България. Подхранването се извършва в периода между декември и март и има за цел задържане на гнездовите двойки в териториите им през цялата година, привличане и задържане на зимуващите млади птици на безопасни места и предоставяне на безопасна храна с цел намаляване риска от отравяне и незаконен острел при нужда от скитане за търсене на храна в нови, по-обширни райони.

Царски орел

Царски орел

Данните от поставените фотокапани документират ефекта от извършените подхранвания. Снимките показват интересни кадри на  хранещите се двойки царски орли, но същото така и на обикновени мишелови, врани и дори бухал – нетипично поведение за нощна граблива птица. Царските орли редовно посещават местата за подхранвания, като една от двойките се възползва 100% от предоставената храна.

Бухал

Бухал

Дейността е в изпълнение на мярка от Плана за действие за опазване на кръстатия орел: 2.3.2. Изкуствено подхранване на кръстатите орли през зимата и е част от проект „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“ (BG16M1OP002-3.027-0005).

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, приоритетна ос НАТУРА 2000 и биоразнообразие, процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.