Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Промените в предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие са насочени към намаляване и елиминиране на гражданското участие в процесите на вземане на решения и в управлението на Натура 2000, като фаворизират ограничени, частни интереси. Те влизат в противоречите с целите и изискванията на двете природозащитни директиви (Директива за птиците и Директива за местообитанията), както и с конституционно и законово регламентирани права на гражданското общество в България.

Предложените промени не водят до намаляване на административната тежест, а я увеличават като създават  предпоставки за субективизъм и корупция. Задължението за предоставяне на първични биологични данни, подлежащи на интерпретация без условия и гаранции, е безпрецедентно и, освен противоконституционно и незаконно, дава права на институцията по непрозрачен и нерегламентиран начин да манипулира първичните данни с неясна цел.

Българското дружество за защита на птиците твърдо застава на позиция, че предложеният Законопроект трябва да бъде оттеглен и преработен с участието на научната общност и гражданското общество по начин, който да гарантира постигане на обществения интерес за опазване на биоразнообразието и целите на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
Позицията на БДЗП може да намерите тукПълното становище на БДЗП ще бъде внесено в законово установения срок (8 февруари 2019 г.) и ще бъде публикувано тук.