Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вторият етап от теренните проучвания по проекта Life Birds („Живот за птиците“) приключи в края на месец ноември 2019 г. Това е една от най-ключовите дейности в проекта. Чрез нея екипът на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще получат допълнителна информация за рисковите за птиците въздушни електропроводи в западната част на страната.

През изминалия сезон проучванията бяха съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, които са част от проекта – „Понор“ BG0002005, „Раяновци BG0002001“, „Места“ BG0002076, „Славянка“ BG0002078 и „Кресна“ BG0002003. Полевите експерти обхождаха всеки месец 160 км рискови за птиците въздушни електропроводи. Те бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Общият брой на установените жертви през 2019 г. е 47 индивида от 18 вида птици. По време на проучването най–много жертви бяха констатирани в защитена зона „Места“. Сред загиналите птици са открити 10 обикновени мишелова, 9 гарвана, 3 големи ястреба, 2 малки ястреба, 2 орела змияри и 2 бели щъркела. От общо 47 намерени птици, 28 са загинали вследствие от токов удар и 19 от сблъсък с проводниците. Предстои данните да бъдат детайлно анализирани и да се пристъпи към обезопасяване на рисковите за птиците електропроводи.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД стартира изпълнението на техническите мерки по обезопасяване на рискови стълбове, идентифицирани по време на теренните проучвания от 2018 г.  До момента са обезопасени 520 броя стълба, като са монтирани и 127 броя маркиращи устройства.

Теренните проучвания ще продължат 3 години, като зоните на конфликт между птиците и електроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене. Времетраенето на проекта е 63 месеца от 01.10.2017 г. до 31.12.2022 г.