Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

През 2019 БДЗП организира за 31-ти пореден път природозащитен лагер „Атанасовско езеро“!
В периода 23-28 август доброволци ще се съберат за пореден път на палатков лагер в близост до Атанасовско езеро и ще извършат дейности, свързани с подобряването на местата за гнездене и почивка на птиците в езерото.
Атанасовско езеро е разположено непосредствено до град Бургас и е част от изключително богат на птици комплекс от влажни зони. От 1906 езерото е напълно превърнато в солници. Въпреки силно променения си от човешка дейност облик, Атанасовско езеро е най-богатото на птици място в България с впечатляващия списък от 333 вида установени на територията на езерото.

Езерото е важна спирка по време на миграция и зимуване на световно застрашени видове като червеногушата гъска и малката белочела гъска. През гнездовия период езерото поддържа най-големите популации в страната на гнездящи саблеклюни, морски дъждосвирци, дебелоклюни рибарки и бели ангъчи. Разположено на миграционния път на птиците Via Pontica, Атанасовско езеро се намира в района на тесен фронт на миграция, където се концентрират хиляди мигриращи бели щъркели, розови пеликани, малки кресливи орли, вечерни ветрушки и др. По-голямата територия на езерото е поддържан резерват.
Основните цели на природозащитен лагер „Атанасовско езеро“ са:

– да се поддържат и подобряват места за почивка и гнездене в Атанасовско езеро и околните влажни зони, важни за птиците;
– да въвлече и запознае доброволците със заплахите за птиците и влажните зони, създавайки по този начин повече посланици на природозащитни проблеми.
По време на бригадата доброволците ще се включат в комбинация от практични и образователни дейности.

Основните задачи за бригадата през 2019 са:

– да се извършат поддържащи дейности на съществуващите изкуствени острови за гнездене и почивка на птици. Тези съоръжения са построени от доброволци в рамките на предходни бригади и имат изключително важна функция за някои видове птици в езерото. На тях ежегодно гнездят над 400 двойки речни рибарки. Извън гнездовия период, същите острови се ползват за нощувка и почивка от къдроглави пеликани. Островите изискват ежегодни ремонти и поддръжка, за да функционират нормално. Участниците в лагер „Атанасовско езеро“ ще имат възможност да се запознаят от „първа ръка“ с тези важни за птиците съоръжения и да допринесат за тяхното съществуване в бъдещето.
– теренни проучвания на птиците в езерото ще бъдат извършвани успоредно с дейностите по островите. Всеки ден екипи, водени от опитни орнитолози, ще извършват полеви наблюдения на птиците в района на езерото.

Единият екип ще проучва есенната миграция на реещите птици (щъркели, пеликани, жерави, грабливи птици) от стационарна точка близо до лагера. Това е най-традиционната дейност на лагера, която се извършва още от първите лагери преди 40 години. Основният вид птица, която мигрира по това време на годината, е белият щъркел, като рекордния брой преминаващи на ден птици достига 70 000 индивида.

Вторият екип ще извършва проучване на водолюбивите птици в езерото. По време на миграция Атанасовско езеро е важна спирка за почивка и хранене на огромно разнообразие от видове. По време на лагера доброволците ще могат да наблюдават групи от десетки хиляди птици, включващи различни видове чайки, дъждосвирци, патици, чапли и много др. Следенето на числеността на птиците, както и местата за хранене и почивка, които използват, е ключова информация за тяхното опазване. Участниците в лагер „Атанасовско езеро“ ще имат възможност да помогнат за извършването на тези изследвания и да натрупат опит в разпознаването и преброяването на различни видове птици.
Ако желаете да участвате в природозащитен лагер „Атанасовско езеро“ 2019 следвайте иструкциите тук.