Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

От 6 до 14 май се проведе природозащитен лагер-бригада „Картали 2004“ в района на язовир „Студен кладенец“. Лагерът бе организиран от Българска фондация „Биоразнообразие“ и Българско дружество за защита на птиците съвместно с ловно стопанство „Студен кладенец“. Участие взеха над 80 студенти и ученици от цялата страна.

Районът на язовир Студен кладенец се характеризира с уникално биологично разнообразие, което прави това Орнитологично важно място от световно значение за опазването на редки и застрашени от изчезване видове птици като черния лешояд, грабливите птици и сухоземните костенурки.

Големият интерес към лагера изненада дори и организаторите. Всички лагерници по време на бригадата активно вземаха участие в природозащитни дейности.

Организирано бяха подхранвания и наблюдения на лешоядите, по време на които бяха наблюдавани над 40 белоглави лешояда, няколко черни и египетски лешояди.

Бяха извършени допълнителни проучвания на птиците в защитените местности „Юмрук скала“ и „Големия сипей“. Лагерниците документираха 8 гнезда на белоглави и 3 на египетски лешояди, както и над 10 гнезда на черни щъркели.

Организирана бе специална група за проучване на земноводните и влечугите в региона, която установи наличието на. смок мишкар, пепелянка, жълтокоремни бумки и много сухоземни костенурки – световно застрашени видове.

Експерти на БДЗП и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково изнесоха лекции за световно застрашения царски орел, лешоядите, за редките и застрашени от изчезване земноводни и влечуги в България.

Младите природозащитници обогатиха знанията си за природата на Източните Родопи, натрупаха опит в полеви дейности и потвърдиха световното значение на този прекрасен край за опазване на биоразнообразието. Общо бе мнението, че тези лагери трябва да се превърнат в ежегодно събитие.