Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Димитър Градинаров

Дарителската кампания на Българското дружество за защита на птиците „Земя под заКрила“ завърши успешно със събирането на 100 000 лева за закупуването на земи в района на Сакар планина. Над 3000 български граждани допринесоха със своите дарения за осъществяването на целта ни – закупуването на ценни земи в полза на три застрашени вида. Те ще бъдат съхранени и управлявани по природосъобразен начин, за да осигурят най-подходящия дом не само за царския орел, ловния сокол и европейския лалугер, но и за много други растения и животни, част от богатството на нашата страна.

Целта ни бе да увеличим ,„владенията“ на трите вида като осигурим 100 декара ценни местообитания. Изпълнението на целта започна паралелно със събирането на сумата и през 2023 г. бяха закупени 29 дка, а други 145 дка понастоящем са в процес на закупуване. Така общо 174 дка земи в района на Южен Сакар ще бъдат опазени, което значително надхвърля първоначалните цели на кампанията. За да ги съхраним в добро състояние, ще разчитаме и на местните общности, за които традиционното животновъдство е важен поминък. Наличието на стада, които да поддържат пасищата, ще подпомогне разпространението на лалугера, който от своя страна е важна част от хранителната верига на много хищни птици.

© Светослав Спасов

© Светослав Спасов

Кампанията „Земя под заКрила“ е първата инициатива за закупуване на земя за природозащитни цели в България, осъществена до голяма степен с финансовата подкрепа на индивидуални дарители. Новозакупените земи няма да имат официален статут на защитени територии, но като утвърдена природозащитна организация, БДЗП поема отговорността да ги поддържа в благоприятно природозащитно състояние, с фокус към опазването на царския орел, ловния сокол и европейския лалугер, като с това допринася за благосъстоянието на цялото биоразнообразие и природа в района.

Изказваме сърдечна благодарност на всички наши дарители от цялата страна; на медийните ни партньори и особено на магазин „Стената“, чиято подкрепа за кампанията и дългосрочно партньорство са сред най-вдъхновяващите примери за отговорен към природата бизнес!