Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Основата на перка

БДЗП внесе официална жалба до Европейската комисия във връзка с проектите за ветроенергийни паркове и строителство в района на Калиакра. Това е втора жалба на БДЗП по повод безобразията, извършвани в Натура-зоните у нас. Калиакра е емблематичен пример как зад иновации и инвестиции се маскира престъпно посегателство над биоразнообразието. Подготвената от БДЗП жалба подкрепят още 12 организации и граждански сдружения от коалиция За да остане природа в България.

Жалбата е от 30 страници, но с приложенията набъбва до 1000 – документи, снимки и карти, доказващи разрухата и пораженията, нанесени от проектите за ветроенергийни паркове и строителство в района на Калиакра. Описани са системните нарушения на три европейски директиви – за птиците (79/409/EEC), за природните местообитания (92/43/EEC) и за ОВОС (85/337/EEC с изменения 97/11/EC и 2003/35/EC). Силната концентрация на инвестиционни проекти на Калиакра е на път да доведе до фатални последствия. Въпреки че е от възлово значение за опазване на гнездящите и мигриращите птици и люлка на уникални местообитания, тази Натура-зона беше сред отложените за обявяване в решението на МС от 2007. След обявяване на зоната, площта на Калиакра беше “орязана” с 1/3, като изключеният терен е там, където е и най-мащабното инвестиционно предложение за ветроенергиен парк.

Калиакра е орнитологично важно място (ОВМ) и потенциална зона от Натура 2000 от 2005 г. насам. Въпреки това, инвестиционните предложения за този район буквално засипват община Каварна и ресорните контролни органи. За три години (2004-2007), предложените инвестиции в строителство и ветропаркове на Калиакра, са 196. От тях 176 са от 2007, т. е. предложени или одобрени, след като страната ни вече е пълноправен член на ЕС. За ветропаркове са само 20 проекта, но предвиждат издигането на 186 турбини и засягат 17% от Натура-зоната. Останалите инвестиционни предложения са за хотели, къщи, голф-игрища, пътища и покриват 16.8% от нея. Нито един от проектите не е подлаган на екологична оценка за съвместимост, която е абсолютно задължителна за инвестиционни проекти в зони от Натура 2000. Нещо повече, повечето от предложенията изобщо не са подложени на ОВОС, основно по преценка на РИОСВ – Варна. Всичко това ясно сочи, че изискваната от европейските директиви защита за Калиакра липсва и че положението е на път съвсем да излезе от контрол.

Усилията на българските природозащитни организации да застанат зад Калиакра и опазването на девствената й природа от 2002 г. насам включват конкретни природозащитни проекти, сезиране на компетентните държавни органи, съдебни дела, привличане подкрепата на Бернската и др. международни конвенции, по които България е страна. Ветропарковете на Калиакра са основните инвестиции, които тази жалбата до Брюксел директно атакува. За пореден път отваря и темата за алтернативните източници на енергия – за липсата на Национална стратегия за възобновяемите енергийни източници и на стратегическа екологична оценка на приетата през 2005 г. Дългосрочна програма за добив на енергия от такива източници.

Позицията на БДЗП, по която разчитаме Европейската комисия да окаже натиск:
– Изграждането на ветроенергийни паркове е несъвместимо с опазване на биоразнообразието на Калиакра като орнитологично важно място и издигнатите вече перки в района следва да бъдат изместени, а степните местообитания възстановени. За ветроенергийните паркове да се намерят алтернативни терени извън Натура-зоната, като се съобрази те да не попадат в мeстата важни за птиците по Черноморското ни крайбрежие.
– Незабавно и изцяло да бъдат приложени от отговорните държавни институции препоръките на Бернската конвенция.
– Защитена зона Калиакра от общоевропейската мрежа Натура 2000 да обхваща цялата територия на обявеното през 2005 орнитологично важно място и да се приложат всички изисквани законови мерки, за да спре унищожаването на изключително ценни за страната ни и Европа местообитания.