Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Зорница Петкова

Международно преброяване на зимуващите къдролгави пеликани на Балканския полуостров се проведе в края на ноември и средата на декември. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на застрашения къдроглав пеликан в изследвания район. Проучването се проведе на два етапа – в края на ноември се извърши преброяване на вида в Западните Балкани – Западна Гърция, Албания и Черна гора, а в периода 10-12 декември бяха посетени влажни зони в България и Румъния. Събитието се организира в рамките на проект „Животът на пеликана“.

© Михаил Илиев

© Михаил Илиев

Екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голямо значение за зимуващите къдроглави пеликани в страната – река Дунав, Бургаските езера, язовирите Овчарица, Розов Кладенец, Студен Кладенец, Варненското езеро и др.

Общо в България бяха преброени 1469 къдроглави и 48 розови пеликана. Най–много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в района на Атанасовско езеро край Бургас – 1103 инд., по р. Дунав между гр. Тутракан и с. Попина – 132 инд. и в язовир Розов Кладенец – 93 инд. Наш екип установи и розови пеликани – 48 инд. в Бургаското езеро.

© Свилен Чешмеджиев

© Свилен Чешмеджиев

Събраните данни ще допринесат за по-доброто познаване и изпълнението на природозащитни дейности за къдроглавия пеликан в Югоизточна Европа. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение за опазването на този вид.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.