Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

На 27 февруари в Националния природонаучен музей в София Българското дружество за зашита на птиците организира обществено обсъждане на „Национален план за действие за опазване на европейския лалугер (Spermophilus citellus) в България 2018 – 2027“. Представянето на плана бе направено от д-р Йордан Кошев, водещ експерт по вида в България.

На срещата присъстваха представители на научни и природозащитни организации с опит в опазването на европейския лалугер – ИАОС към МОСВ, ДНП „Централен Балкан“, ДПП „Витоша“, ДНП „Рила“, Биологическия факултет на Софийския университет „Се. Климент Охридски“, ИБЕИ-БАН, НПНМ-БАН, БДЗП, Зелени Балкани и WWF България. По време на обсъждането бяха направени много общи бележки по плана, както и конкретни препоръки за подобряване на частта с дейностите и мерките за опазване на вида.

Много от поканените и заявили желание за участие от други градове на успяха да дойдат, заради  снеговалежа и лошите пътни условия, но те, както и всички други заинтересовани лица могат да изпращат коментарите по плана до 12.03.2018 г. на Черновата на плана може да бъде намерена тук.

Основната цел на плана е да се спре намаляването на ареала и числеността на европейския лалугер в България и да се създадат условия за тяхното увеличаване в бъдеще. Европейският лалугер е включен в Червения списък на IUCN в категория „Уязвим“. Изготвянето на план за действие ще допринесе за опазването и на вида, и хранещите се с него хищници, какъвто е световно застрашения царски орел.
Националният план за действие се разработва по проект „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), съфинансиран от Програма LIFE на Европейския съюз.