Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Колонията в ЗМ Калимок-Бръшлен, © Дамян Петков

На 14 май се проведе петото международно преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на къдроглавия и розовия пеликан в изследвания район. Събитието се организира в рамките на проект „Животът на пеликана“ и се координира от Гръцкото орнитологично дружество (HOS).

© Дамян Петков

© Дамян Петков

Екипи на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голямо значение за двата вида пеликани в страната – езеро Сребърна, остров Персин, Защитена местност (ЗМ) „Калимок-Бръшлен“, Бургаските езера, язовирите Овчарица, Розов Кладенец, Студен Кладенец, Варненското езеро, островите и пясъчните коси по река Дунав.

Розови пеликани по река Дунав, © Свилен Чешмеджиев

Розови пеликани по река Дунав, © Свилен Чешмеджиев

В България бяха преброени общо 473 къдроглави и 1418 розови пеликана. Най – много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в района на Атанасовско езеро край гр. Бургас – 110 инд., по река Дунав при пясъчна коса между островите Градина и Лакът – 86 инд. и в ЗМ „Калимок-Бръшлен“ – 62 инд. Най–много розови пеликани бяха установени отново в района на Атанасовско езеро – 1156 инд., в язовир Студен кладенец – 96 инд. и в езеро Сребърна – 94 инд. По време на преброяването нашите екипи обърнаха особено внимание и трите гнездови находища на къдроглавия пеликан в България – езерото Сребърна, остров Персин и ЗМ „Калимок-Бръшлен“. В ЗМ „Калимок-Бръшлен“ и в езеро Сребърна още през март се излюпиха първите малки пеликанчета. За съжаление поради изключително ниското ниво на река Дунав през настоящия сезон, блато Песчина и Мъртво блато останаха сухи, което през април накара къдроглавите пеликани за трети път да изоставят наколните дървени платформи. През тази година пеликаните, гнездящи в Природен парк „Персина“, няма да успеят да отгледат малки.

Блато Песчина с изоставените платформи, © Свилен Чешмеджиев

Блато Песчина с изоставените платформи, © Свилен Чешмеджиев

Любопитен факт е, че сред преброените от нас розови пеликани, беше и Вая – женска птица, на която екип на БДЗП постави предавател на 15 септември 2021 г.

Вая в Израел, © Avi Livne

Вая в Израел, © Avi Livne

Още през октомври миналата година Вая напусна Бургаските езера и прекара цялата зима в Израел. На 17 април птицата започна своята миграция на север. Последва двудневен престой в Сирия, след което Вая се задържа около седмица в различни езера в Централна и Северозападна Турция. На 4 май Вая посети и делтата на река Марица в Гърция, а на следващия ден вече беше пристигнала в язовир Мандра край град Бургас. Следващите десетина дни Вая прекара в района на Бургаските езера, а на 14 май се отправи директно на север, като достигна езерото Кълъраш в Румъния, където се намира и в момента. За тези девет месеца, през които следим Вая, тя е посетила 7 държави и е изминала общо 5323 км.

Придвижванията на Вая

Придвижванията на Вая

Събраните данни в рамките на международното преброяване ще допринесат за по-доброто познаване и изпълнението на природозащитни дейности за двата вида пеликани в Югоизточна Европа. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение за опазването им.

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.