Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В периода 22-24 юни, 2022 г., Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Тракийски университет гр. Стара Загора, Главна дирекция „Национална полиция“ и Спасителен център за диви животни Зелени Балкани – Стара Загора проведоха специализиран курс за обучение на служители от държавните институции, насочен към разследване на случаи на отравяне и подобряване на координацията между институциите по отношение на работата и изпълнението на дейностите, заложени в „Националния план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“.

Планът бе официално приет от Министерство на околната среда и водите през лятото на 2021 г. Той е един от най-важните стратегически документи с фокус върху елиминиране на една от най-големите заплахи за дивите птици – използването на отрови в природата. Във връзка с изпълнението на плана Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) проведе редица от срещи през зимата на 2022 г. с участието на експерти от заинтересованите институции – МВР, ОДБХ, РДГ по места, а домакини на срещите бяха съответните регионални инспекции по околната среда и води (РИОСВ). Продължавайки работата по изпълнение на Плана, БДЗП и Тракийски университет гр. Стара Загора инициираха организирането на специализиран курс за повишаване на квалификацията на служители на държавните институции във връзка с борбата с използването на отрови в дивата природа.

Обучение

© Добромир Добрев

Обучението се проведе в рамките на 3 дни в Тракийски университет, гр. Стара Загора. Участие взеха общо 13 курсанти от МВР, РИОСВ, РДГ и БАБХ. Курсът е част от учебната програма на Тракийския университет за следдипломна квалификация на тема „Разследване на инциденти с диви животни и междуинституционално сътрудничество”. Обучители бяха хабилитирани преподаватели на Тракийския университет, гр. Стара Загора, експерти от БДЗП и Зелени Балкани и Главна дирекция национална полиция. Обучаващите се преминаха тридневен теоретичен курс, последван от практически занятия в Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани. Курсът завърши с дипломиране на участниците и удостоверение за придобита квалификация, издадено от Тракийския университет.

Обучение

© Добромир Добрев

Българско дружество за защита на птиците изказва своите благодарности на колегите от Тракийски университет гр. Стара Загора, Спасителен център за диви животни на Зелени Балкани, Стара Загора за домакинството и на Главна дирекция „Национална полиция“ за осъществяването на обучението. Изказваме своите благодарности на Асоциация на прокурорите в България и сектор „Експертно-криминалистическа дейност при Главна дирекция „Национална полиция“ за оказаното съдействие.

Обучение

© Добромир Добрев

Специализираният курс се проведе в рамките на LIFE проектите „Земите и горите на орела“ и „Нова надежда за египетския лешояд“.

Обучение

© Добромир Добрев