Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: Една от платформите в ЗМ „Калинок – Бръшлен“, © Дамян Петков

Седмото международно преброяване на пеликаните на Балканския полуостров се проведе в периода 1 – 2 юни. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на къдроглавия и розовия пеликан в изследвания район. Събитието се организира в рамките на проект „Животът на пеликана“ и се  координира от Гръцкото орнитологично дружество (HOS).

Снимка: Къдроглав пеликан, © Свилен Чешмеджиев/БДЗП

Екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голямо значение за двата вида пеликани в страната – езеро Сребърна, остров Персин, Защитена местност (ЗМ) „Калимок-Бръшлен“, Бургаските езера, язовирите Овчарица, Розов Кладенец, Студен Кладенец, Варненското езеро, островите и пясъчните коси по река Дунав.

В България бяха преброени общо 341 къдроглави и 647 розови пеликана. Най – много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в трите гнездовища на вида в страната: ЗМ „Калимок – Бръшлен“ край гр. Тутракан – 118 инд., в блатата на остров Персин – 62 инд. и в езеро Сребърна – 24 инд. Най–много розови пеликани бяха установени в района на Бургаските езера – 408 инд., в блатата на остров Персин – 63 инд. и в ЗМ „Ятата“ край гр. Варна – 33 инд.

Снимка: Розов и къдроглав пеликан, © Свилен Чешмеджиев/БДЗП

По време на преброяването нашите екипи обърнаха особено внимание и трите гнездови находища на къдроглавия пеликан в България – езерото Сребърна, остров Персин и ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Към момента във всичките колонии има малки пеликанчета, като голяма част от тях вече успешно летят. Радващо е, че нивото на река Дунав през настоящия сезон остана сравнително високо и постоянно, което е от ключово значение за състоянието на влажните зони на остров Персин и в ЗМ „Калимок-Бръшлен“.

 Снимка: ЗМ „Калимок – Бръшлен“, © Свилен Чешмеджиев/БДЗП

Събраните данни в рамките на международното преброяване ще допринесат за по-доброто познаване и изпълнението на природозащитни дейности за двата вида пеликани на Балканския полуостров. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение за опазването им.

Важно е да се отбележи, че веднага след самото преброяване, наш екип успешно постави предаватели на два млади къдроглави пеликана, излюпени в колонията в ЗМ „Калимок-Бръшлен“. С това маркираните птици от български колонии станаха три, което е голям успех и стъпка напред в опазването на този величествен вид. Предавателите тежат едва няколко грама и са поставени върху специален участък от крилото на пеликаните, където да не създават неудобство. Маркираните птици много бързо привикват с тях и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно. Веднага след манипулациите къдроглавите пеликани са освободени. Към момента данните от предавателите показват, че маркираните птици са все още в района на ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Отделно през настоящия сезон успешно поставихме и цветни пръстени на 27 млади пеликанчета отново от колонията в Защитената местност край гр. Тутракан. За последно такъв тип опръстеняване на къдроглави пеликани е извършвано в езерото Сребърна преди около 20 години.

Снимка: Екипът на БДЗП, © Владимир Младенов/БДЗП

Поставянето на предаватели на къдроглав пеликан е голям напредък в изследването на този рядък вид. Чрез данните от пръстените и сателитната телеметрия учените могат да проследят движенията на птиците и да локализират местата, където пеликаните се хранят, нощуват, почиват, гнездят и зимуват. Отделно се получават ценни данни за скоростта, височината и начина на полет в реално време. Благодарение на предавателите ще разберем повече за екологията, придвижванията и заплахите за вида, което ще ни помогне да планираме и предприемем бъдещи природозащитни мерки за неговото опазване.

Снимка: Розови пеликани, © Свилен Чешмеджиев/БДЗП

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.