Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Къдроглави пеликани, © Свилен Чешмеджиев

Четвъртото международно преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа се проведе на 15 май 2021 г.. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на застрашения къдроглав пеликан и розовия пеликан в изследвания район. Събитието се организира в рамките на проект „Животът на пеликана“ и се  координира от Гръцкото орнитологично дружество (HOS).

Екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голямо значение за двата вида пеликани в страната – езеро Сребърна, остров Персин, Защитена местност (ЗМ) „Калимок-Бръшлен“, Бургаските езера, язовирите Овчарица, Розов Кладенец, Студен Кладенец, Варненското езеро, Остров до Горни Цибър и др.

Розови пеликани, © Зорница Петкова

Розови пеликани, © Зорница Петкова

Общо в България бяха преброени 513 къдроглави и 575 розови пеликана. Най – много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в блатата на остров Персин – 176 инд., в язовир Студен Кладенец – 118 инд. и в Сребърна – 70 инд. Най – много розови пеликани бяха установени в язовир Розов Кладенец – 211 инд., в Бургаското езеро – 100 инд. и в района на устието на река Факийска – 85 инд. По време на преброяването бе обърнато особено внимание и на четирите гнездови колонии на къдроглавия пеликан в България – езерото Сребърна, блато Песчина, Мъртво блато и  ЗМ „Калимок-Бръшлен“. При първите две гнездови находища нашите екипи наблюдаваха поотрасналите малки пеликани, докато в Мъртво блато и в ЗМ „Калимок-Бръшлен“ все още очакваме първите пеликанчета.

Колонията къдроглави пеликани в блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Колонията къдроглави пеликани в блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Събраните данни ще допринесат за по-доброто познаване и изпълнението на природозащитни дейности за двата вида пеликани в Югоизточна Европа. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение за опазването им.

Розови пеликани, © Зорница Петкова

Розови пеликани, © Зорница Петкова

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Животът на пеликана“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.