Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Колонията в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Дамян Петков

В периода 24-26 май се проведе шестото международно преброяване на пеликаните в Югоизточна Европа. Целта на преброяването е да се съберат данни за числеността и разпространението на къдроглавия и розовия пеликан в изследвания район. Събитието се организира в рамките на проект „Животът на пеликана“ и се координира от Гръцкото орнитологично дружество (HOS).

Колонията в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Дамян Петков

Колонията в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, © Дамян Петков

Екипи на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) също се включиха в международната инициатива. Те посетиха влажните зони с най-голямо значение за двата вида пеликани в страната – езеро Сребърна, остров Персин, Защитена местност (ЗМ) „Калимок-Бръшлен“, Бургаските езера, язовирите Овчарица, Розов Кладенец, Студен Кладенец, Варненското езеро, островите и пясъчните коси по река Дунав.

Платформата в Мъртво блато, © Свилен Чешмеджиев

Платформата в Мъртво блато, © Свилен Чешмеджиев

Общо в България бяха преброени 308 къдроглави и 2396 розови пеликана. Най – много къдроглави пеликани бяха наблюдавани в трите гнездовища на вида в страната: ЗМ „Калимок – Бръшлен“ край гр. Тутракан – 160 инд., в блатата на остров Персин – 93 инд. и в езеро Сребърна – 24 инд. Най–много розови пеликани бяха установени в района на Бургаските езера – 1551 инд., в района на гр. Варна – 400 инд. и в района на язовирите Кърджали и Студен кладенец – 267 инд.

Розови пеликани, © Свилен Чешмеджиев

Розови пеликани, © Свилен Чешмеджиев

По време на преброяването нашите екипи обърнаха особено внимание и трите гнездови находища на къдроглавия пеликан в България – езерото Сребърна, остров Персин и ЗМ „Калимок-Бръшлен“. Към момента във всичките колонии има малки пеликанчета. Радващо е, че нивото на река Дунав през настоящия сезон е сравнително високо, което е от ключово значение за състоянието на влажните зони на остров Персин и в ЗМ „Калимок-Бръшлен“.

По време на преброяването маркираните с предаватели пеликани не бяха на територията на нашата страна. Четирите къдроглави пеликана, на които екип на БДЗП постави предаватели в началото на тази година, са в Румъния. Наси, Христина и Деси са в района на делтата на река Дунав, а Албена е в язовир, разположен южно от румънския град Търговище. Розовият пеликан Вая, на който поставихме предавател през септември 2021 г. усилено мигрира към България, като към момента птицата се намира в язовир Порсук, намиращ се в Централна Турция.

Събраните данни в рамките на международното преброяване ще допринесат за по-доброто познаване и изпълнението на природозащитни дейности за двата вида пеликани в Югоизточна Европа. Трансграничното сътрудничество е от ключово значение за опазването им.

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Блато Песчина, © Свилен Чешмеджиев

Дейностите по опазване на къдроглавия пеликан се осъществяват в рамките на проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския прелетен път“ (LIFE18/NAT/NL/000716), финансиран по програма LIFE на ЕС и с помощта на Whitlеy Fund for Nature.