Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Престъпленията срещу дивата природа оказват пагубно въздействие върху биоразнообразието по цял свят. Незаконното убиване, улавяне или търговия с видове поставят под натиск биологичното разнообразие в Европейския съюз. През април Европейската комисия прие „План за действие за природата, хората и икономиката“, за да подобри прилагането на директивите за птиците и местообитанията и да повиши техния принос за постигане на целите на ЕС за биоразнообразието за 2020 г.

Брошурата „LIFE и престъпленията срещу дивата природа“ представя LIFE проекти, които вече са допринесли във всяка една от областите, посочени в Пътната карта за борба с незаконното убиване, улавяне и търговия с птици – наблюдение и събиране на данни, предотвратяване, обмен на информация, обучения и кампании за повишаване на осведомеността, правоприлагане и правни аспекти.

Сред представените LIFE проекти са и няколко български:

  • „Помощ за египетския лешояд“ – специален акцент е поставен на екипите с кучета за борба с отровите в Гърция и създаването на мрежа против отровите. Повече от 20 LIFE проекта доказаха, че създаването на патрули с кучета за откриване на отрови и отровени животни може да бъде ефективна възпираща мярка срещу престъпленията в дивата природа.
  • „Горите на орела“ – кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ вече пета поредна година дава публичност на добрите примери в борбата с престъпленията срещу природата и поставя фокуса на общественото внимание върху проблема.
  • „Живот за Бургаските езера“ показа ценността  на установяването на партньорства със заинтересовани страни за създаване и прилагане на протоколи против бракониерството (особено незаконния риболов) и насърчаване на алтернативни източници за местен доход.
  • „Нова надежда за египетския лешояд“ цели опазването на най-източната популация на египетския лешояд в Европа, чрез прилагане на спешни природозащитни мерки за елиминиране на най-сериозните известни заплахи за вида в гнездовите му територии и по пътя на миграция. Проектът се основава и надгражда дейностите, предприети между 2011 и 2016 г. по време на LIFE проекта „Помощ за египетския лешояд“. Обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка.

Целта на брошурата е не само да акцентира върху дейностите на конкретни проекти, но и да предостави набор от знания и най-добри практики, които ще бъдат полезни за всички, които се интересуват от борбата с престъпленията срещу дивата природа, като обръща особено внимание на незаконното убийство (отравяне и бракониерство), свързано с  видове птици и едри хищници.

Може да намерите брошурата тук.