Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Граждани за природата

Привличането на млади хора с изявен интерес към науката и по-специално към опазването на природата стои в основата нашата инициатива „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“, подпомогната от Фонд Активни граждани България.

Дейностите на проекта са обединени около целенасоченото въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната чрез иновативното мобилно приложение SmartBirds Pro, прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картирането за целите на българския Атлас на гнездящите птици.

Нова стъпка, която е от изключително голямо значение за запазването на ценни и редки места от дивата природа, е провеждането на обучение сред местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации. Тяхната цел е запознаване със законодателството в областта на околната среда и със събирането и ползването на научни данни при изготвяне на становища и участие в процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

Един от основните резултати на този проект ще е първата по рода си у нас публична платформа „Атлас на гнездящите птици в България“ и допълването на Информационната система SmartBirds и мобилното приложение с модул „Атлас на птиците“, който осигурява лесен и интересен начин за събиране на орнитологична информация за целите на атласа на гнездящите и зимуващите птици.

Стани изследовател със SmartBirds

Приложението SmartBirds Pro заема основна роля в дейностите ни. Участието на всеки, който извършва наблюдение на птици, в записването, съхранението и споделянето на тези данни е от съществено значение за изследването и опазването на птиците, другите животни и растенията в България. Ето защо една от нашите цели е популяризирането на SmartBirds и неговите възможности и функции в рамките на няколко инициативи:
„Ние броим врабчетата“, която тази година се проведе на 24 април, е инициатива за начинаещи, с която може да стартирате участието си в нашите дейности, да натрупате опит и да допринесете за проучването и опазването на едни от най-любимите градски птици.
За по-напредналите организираме Мониторингът на обикновените видове птици, който провеждаме от 15 април до 15 юни. Вече над 10 години той ни дава възможност да установяваме състоянието на птиците в обработваемите земи, пасищата и горите.
През 2021 стартирахме интензивната работа по Атлас на гнездящите птици, за да съберем данни за гнездящите птици в България отново с помощта на SmartBirds. В рамките на тази инициатива ще може да участвате в проучването на малко изследвани райони в България ( от 15 март до 15 юли), както и в преброяването на птиците в „Натура 2000“ от 21 до 25 май.
Обучението „Близки срещи с птиците“ започна да се провежда за втора година от началото на март 2021 и освен теоретичната част, която е онлайн лекции, участниците в него провеждат вълнуващи излети за теренни наблюдения. Миналата година 55 човека завършиха курса, с които заедно видяхме над 250 вида птици – част от природното богатство на България. Тази година интересът към обучението продължава да е висок и в него се записаха над 140 души.

библиотека за гражданите

Екологично законодателство

Представяме ви серия от лекции по прилагане на законодателството, свързано с опазване на природата, разработени за обучението по екологично законодателство, проведено от февруари до юни 2020 г.

Наука на гражданите в полза на местните общности и природата – Представяне на проекта
Основни понятия и концепция на съвременната природозащита – презентация
Основни понятия и концепция на съвременната природозащита – лекция
Превантивни мерки за местообитания и видове – презентация
Превантивни мерки за местообитания и видове – лекция
Престъпления срещу диви животни – презентация
Престъпления срещу диви животни – лекция
Добри практики за предотвратяване на престъпления срещу диви животни – презентация
Добри практики за предотвратяване на престъпления срещу диви животни – лекция
Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР (част 1) – презентация
Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР (част 1) – лекция
Планове и проекти, подлежащи на процедури по ОВОС/ЕО/ОС и такива, които не подлежат на процедури – презентация
Планове и проекти, подлежащи на процедури по ОВОС/ЕО/ОС и такива, които не подлежат на процедури – лекция
Основни елементи на оценката (ОВОС, ЕО, ОС) – презентация
Основни елементи на оценката (ОВОС, ЕО, ОС) – лекция
Процедури по ОВОС/ЕО/ОС (подробни оценки) и участие на гражданите – презентация
Участие на гражданите в процедурите по ОВОС/ЕО/ОС: Достъп до правосъдие – презентация
Участие на гражданите в процедурите по ОВОС/ЕО/ОС – приложими действия – презентация
Процедури по ОВОС/ЕО/ОС – събиране на доказателства

Становища на ,,Граждани за природата“

Представяме ви становища на БДЗП, разработени съвместно с групата „Граждани за природата“ и становища на граждански групи с подкрепата на БДЗП, чиято цел е опазване на природата.

Становище относно публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г.

Становище-възражение относно инвестиционно предложение за добив и преработка на полиметални руди от находище „Розино“

Обучение за наблюдение на птици

Тук можете да намерите лекциите от обучението по наблюдение на птици, проведени в рамките на проекта „Граждани за природата“ – 2020 – 2021 г. Не пропускайте да участвате и в следващите обучения, които организираме, за да научите повече и да се включите активно в инициативите БДЗП.

Полеви курс за разпознаване на птици 2021 – начало
Подходи за определяне на птиците. Методи на проучване
Птици на населените места
Видове птици, характерни за горски и високопланински територии
Реещи птици
Птици на откритите територии
Птици на степите и пасищата
Птици на влажните зони, част 1
Птици на влажните зони, част 2
Птици на скалните местообитания
Видове птици, характерни за горски и високопланински територии
Птици, характерни за морското крайбрежие
Опазване и изучаване на птиците в България

Публикации

Орнитологично важни места в България и Натура 2000

Опазване и управление на орнитологично важни места

Предотвратяване на трафика на защитени видове птици

Сигурни зимовища за червеногушата гъска

Видеобиблиотека

Екологично законодателство

Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР

Рискови проекти, мониторинг, участие – ОВОС, ЕО и ОС

Основни елементи на оценката – екологично обучение

Заключителна среща на курса по екологично законодателство

SmartBirds

SmartBirds.org – стани изследовател!

Информационна система SmartBirds.org

Мобилно приложение SmartBirds Pro

Атлас на птиците в България

Въвеждане на заплахи за природата със SmartBirds Pro

Обучения по наблюдение на птици

Курс по наблюдение на птици, група София, въвеждаща лекция

Подходи за определяне на птици

Курс по наблюдение на птици – горски птици

Курс за наблюдение на птици – птици в селищата

Курс по наблюдение на птици, София, група II - въвеждаща лекция

Реещи се птици

Птици на откритите пространства

Птици на степите и пасищата

Птици на влажните зони, част I

Птици на влажните зони, част II

Птици на скалите

Горски и планински птици

Птици на морското крайбрежие

Опазване и проучване на птиците

Практическа природозащита

Достъп до правосъдие – казус Калиакра

Събиране на доказателства –Процедури ОВОС, ЕО и ОС

Участие на граждани в процедури по ОВОС, ЕО и ОС

Достъп до правосъдие, 3 юни 2020

Записи от излъчвания наживо

Въвеждаща лекция 1: Основни понятия и концепция на съвременната природозащита

Лекция 2: Превантивни мерки за местообитания и видове

Лекция 3-4: Престъпления срещу диви животни

Пролетта идва: стани изследовател със SmartBirds

Наука за гражданите

В кампаниите и дейностите на Българското дружество за защита на птиците са ангажирани експерти и орнитолози, но също и доброволци. Радваме се, че все повече хора избират да участват активно в природозащитните активности, които организираме. Научете повече за различните инициативи, в които вие също може да се включите, за да подпомогнете опазването на птиците и природата в България.

Участвайте и вие!

лого БДЗП

SmartBirds

лого БДЗП

Атлас на птиците

лого БДЗП

Кампании

лого БДЗП

Платформа ,,Заплахите за природата“

Форум на гражданите

Тази група е създадена в рамките на проект „Граждани за природата“, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците с финансовата помощ на Фонд Активни граждани. Групата е място за споделяне на наученото по време на целевите обучения,както и на знания и опит за прилагане на природозащитното законодателство и участието на гражданите в процеса на вземане на решения, касаещи природата.

[custom-facebook-feed]

Нашият принос за опазване на природата

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.