Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Граждани за природата

Привличането на млади хора с изявен интерес към науката и по-специално към опазването на природата стои в основата нашата инициатива „Наука за гражданите в полза на местните общности и природата“, подпомогната от Фонд Активни граждани България.

Дейностите на проекта са обединени около целенасоченото въвличане на повече млади хора в проучвания и събиране на данни за птиците в ключови места от екологичната мрежа Натура 2000 в страната чрез иновативното мобилно приложение SmartBirds Pro, прилагането на Мониторинга на обикновените видове птици и картирането за целите на българския Атлас на гнездящите птици.

Нова стъпка, която е от изключително голямо значение за запазването на ценни и редки места от дивата природа, е провеждането на обучение сред местни граждански групи и представители на различни неправителствени организации. Тяхната цел е запознаване със законодателството в областта на околната среда и със събирането и ползването на научни данни при изготвяне на становища и участие в процедури и обжалвания в сферата на екологичното законодателство.

Един от основните резултати на този проект ще е първата по рода си у нас публична платформа „Атлас на гнездящите птици в България“ и допълването на Информационната система SmartBirds и мобилното приложение с модул „Атлас на птиците“, който осигурява лесен и интересен начин за събиране на орнитологична информация за целите на атласа на гнездящите и зимуващите птици.

fas|fa-binoculars|

Стани изследовател със SmartBirds

Приложението SmartBirds Pro заема основна роля в дейностите ни. Участието на всеки, който извършва наблюдение на птици, в записването, съхранението и споделянето на тези данни е от съществено значение за изследването и опазването на птиците, другите животни и растенията в България. Ето защо една от нашите цели е популяризирането на SmartBirds и неговите възможности и функции в рамките на няколко инициативи:
fas|fa-check-circle|
„Ние броим врабчетата“, която тази година се проведе на 24 април, е инициатива за начинаещи, с която може да стартирате участието си в нашите дейности, да натрупате опит и да допринесете за проучването и опазването на едни от най-любимите градски птици.
fas|fa-check-circle|
За по-напредналите организираме Мониторингът на обикновените видове птици, който провеждаме от 15 април до 15 юни. Вече над 10 години той ни дава възможност да установяваме състоянието на птиците в обработваемите земи, пасищата и горите.
fas|fa-check-circle|
През 2021 стартирахме интензивната работа по Атлас на гнездящите птици, за да съберем данни за гнездящите птици в България отново с помощта на SmartBirds. В рамките на тази инициатива ще може да участвате в проучването на малко изследвани райони в България ( от 15 март до 15 юли), както и в преброяването на птиците в „Натура 2000“ от 21 до 25 май.
Обучението „Близки срещи с птиците“ започна да се провежда за втора година от началото на март 2021 и освен теоретичната част, която е онлайн лекции, участниците в него провеждат вълнуващи излети за теренни наблюдения. Миналата година 55 човека завършиха курса, с които заедно видяхме над 250 вида птици – част от природното богатство на България. Тази година интересът към обучението продължава да е висок и в него се записаха над 140 души.
mt|local_library|

библиотека за гражданите

Екологично законодателство

Представяме ви серия от лекции по прилагане на законодателството, свързано с опазване на природата, разработени за обучението по екологично законодателство, проведено от февруари до юни 2020 г.

fas|fa-file-pdf|
Наука на гражданите в полза на местните общности и природата – Представяне на проекта
fas|fa-file-pdf|
Основни понятия и концепция на съвременната природозащита – презентация
fas|fa-file-pdf|
Основни понятия и концепция на съвременната природозащита – лекция
fas|fa-file-pdf|
Превантивни мерки за местообитания и видове – презентация
fas|fa-file-pdf|
Превантивни мерки за местообитания и видове – лекция
fas|fa-file-pdf|
Престъпления срещу диви животни – презентация
fas|fa-file-pdf|
Престъпления срещу диви животни – лекция
fas|fa-file-pdf|
Добри практики за предотвратяване на престъпления срещу диви животни – презентация
fas|fa-file-pdf|
Добри практики за предотвратяване на престъпления срещу диви животни – лекция
fas|fa-file-pdf|
Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР (част 1) – презентация
fas|fa-file-pdf|
Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР (част 1) – лекция
fas|fa-file-pdf|
Планове и проекти, подлежащи на процедури по ОВОС/ЕО/ОС и такива, които не подлежат на процедури – презентация
fas|fa-file-pdf|
Планове и проекти, подлежащи на процедури по ОВОС/ЕО/ОС и такива, които не подлежат на процедури – лекция
fas|fa-file-pdf|
Основни елементи на оценката (ОВОС, ЕО, ОС) – презентация
fas|fa-file-pdf|
Основни елементи на оценката (ОВОС, ЕО, ОС) – лекция
fas|fa-file-pdf|
Процедури по ОВОС/ЕО/ОС (подробни оценки) и участие на гражданите – презентация
fas|fa-file-pdf|
Участие на гражданите в процедурите по ОВОС/ЕО/ОС: Достъп до правосъдие – презентация
fas|fa-file-pdf|
Участие на гражданите в процедурите по ОВОС/ЕО/ОС – приложими действия – презентация
fas|fa-file-pdf|
Процедури по ОВОС/ЕО/ОС – събиране на доказателства

Становища на ,,Граждани за природата“

Представяме ви становища на БДЗП, разработени съвместно с групата „Граждани за природата“ и становища на граждански групи с подкрепата на БДЗП, чиято цел е опазване на природата.

fas|fa-file-pdf|
Становище относно публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г.

Обучение за наблюдение на птици

Тук можете да намерите лекциите от обучението по наблюдение на птици, проведени в рамките на проекта „Граждани за природата“ – 2020 – 2021 г. Не пропускайте да участвате и в следващите обучения, които организираме, за да научите повече и да се включите активно в инициативите БДЗП.

fas|fa-file-pdf|
Полеви курс за разпознаване на птици 2021 – начало
fas|fa-file-pdf|
Подходи за определяне на птиците. Методи на проучване
fas|fa-file-pdf|
Птици на населените места
fas|fa-file-pdf|
Видове птици, характерни за горски и високопланински територии
fas|fa-file-pdf|
Реещи птици
fas|fa-file-pdf|
Птици на откритите територии
fas|fa-file-pdf|
Птици на степите и пасищата
fas|fa-file-pdf|
Птици на влажните зони, част 1
fas|fa-file-pdf|
Птици на влажните зони, част 2
fas|fa-file-pdf|
Птици на скалните местообитания
fas|fa-file-pdf|
Видове птици, характерни за горски и високопланински територии
fas|fa-file-pdf|
Птици, характерни за морското крайбрежие
fas|fa-file-pdf|
Опазване и изучаване на птиците в България

Публикации

Орнитологично важни места в България и Натура 2000

Опазване и управление на орнитологично важни места

Предотвратяване на трафика на защитени видове птици

Сигурни зимовища за червеногушата гъска

mt|video_library|

Видеобиблиотека

Екологично законодателство

Съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР

Рискови проекти, мониторинг, участие – ОВОС, ЕО и ОС

Основни елементи на оценката – екологично обучение

SmartBirds

SmartBirds.org – стани изследовател!

Информационна система SmartBirds.org

Мобилно приложение SmartBirds Pro

Атлас на птиците в България

Обучения по наблюдение на птици

Курс по наблюдение на птици, група София, въвеждаща лекция

Подходи за определяне на птици

Курс по наблюдение на птици – горски птици

Курс за наблюдение на птици – птици в селищата

Практическа природозащита

Достъп до правосъдие – казус Калиакра

Събиране на доказателства –Процедури ОВОС, ЕО и ОС

Участие на граждани в процедури по ОВОС, ЕО и ОС

Достъп до правосъдие, 3 юни 2020

Записи от излъчвания наживо

mt|video_library|

Въвеждаща лекция 1: Основни понятия и концепция на съвременната природозащита

mt|video_library|

Лекция 2: Превантивни мерки за местообитания и видове

mt|video_library|

Лекция 3-4: Престъпления срещу диви животни

mt|video_library|

Пролетта идва: стани изследовател със SmartBirds

mt|school|

Наука за гражданите

В кампаниите и дейностите на Българското дружество за защита на птиците са ангажирани експерти и орнитолози, но също и доброволци. Радваме се, че все повече хора избират да участват активно в природозащитните активности, които организираме. Научете повече за различните инициативи, в които вие също може да се включите, за да подпомогнете опазването на птиците и природата в България.

Участвайте и вие!

лого БДЗП

SmartBirds

лого БДЗП

Атлас на птиците

лого БДЗП

Кампании

лого БДЗП

Платформа ,,Заплахите за природата“

et|icon_chat|

Форум на гражданите

Тази група е създадена в рамките на проект „Граждани за природата“, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците с финансовата помощ на Фонд Активни граждани. Групата е място за споделяне на наученото по време на целевите обучения,както и на знания и опит за прилагане на природозащитното законодателство и участието на гражданите в процеса на вземане на решения, касаещи природата.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 days ago

Добър вечер, приятели. Представям на вашето внимание запис от днешната среща за Стратегият аза биологично разнообразие. Моля намерете време да гледате записа и да прочетете стратегията (линка откъдето ще я намерите, съм споделила в предходен пост). Приканвам ви за мнения предложения и коментари по черновата на стратегията, които да споделите под този пост до 27 октомври. ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

5 days ago

Проект за Стратегия за биологичното разнообразие на Р България - представяне и обсъждане

Проект за Стратегия за биологичното разнообразие на Р България - представяне и обсъжданеокт. 20, 7:15pmБДЗП is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Join Zoom Meeting
us02web.zoom.us/j/82780709703?pwd=RStCaVllWGtxUHhUdGxLTUlTZjVsUT09
Meeting ID: 827 8070 9703
Passcode: 607231
One tap mobile
+35932571633,,82780709703#,,,,*607231# Bulgaria
+35924925688,,82780709703#,,,,*607231# Bulgaria
Dial by your location
+359 3 257 1633 Bulgaria
+359 2 492 5688 Bulgaria
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Meeting ID: 827 8070 9703
Passcode: 607231
Find your local number: us02web.zoom.us/u/kdlwhUg194
... See MoreSee Less

Проект за Стратегия за биологичното разнообразие на Р България - представяне и обсъждане
ОЩЕ
mt|nature_people|

Нашият принос за опазване на природата

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Страницата е в процес на разработка. Молим да ни извините за това, че някои от функционалностите все още не са активни.