Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикуват за консултация с обществеността Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. В него, под предлог да се ограничи разпространението на Африканската чума по свинете, е планирано да се дава право на всички служители на МЗХГ, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната да ловуват, като се позволява да използват забранени от закона методи и средства за ловуване, включително методи за неселективно ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експлозиви. Използването на отрови в дивата природа би нарушило европейски и национални правни норми и ще създаде огромен риск, както за редица застрашени видове и дивия свят като цяло, така и за хората.

До 19 октомври всеки гражданин може подаде становище до Изпълнителната агенция по горите и МЗХГ, с което да изрази възражението си срещу приемането на този проект. Може да намерите вариант на такова становище тук.

Действието на отровите в природата рядко може да се ограничи до единични ловни обекти, като отровните примамки водят до много повече жертви, включително достигайки до хранителни източници за хората. Напомняме, че през последната година бе разработена и внесена за разглеждане в МОСВ Национална стратегия за борба с използването на отрови и отровни примамки. През май Работната група към Националната стратегия за борба с отровите инициира публична консултация на тази стратегия, имаща за цел да смекчи една от най-големите за биоразнообразието заплахи – именно отровите.

Използването на отровни примамки е забранено по силата на редица европейски директиви и конвенции, както и по националното ни законодателство, поради факта, че нанася катастрофални щети върху популациите на много застрашени видове и екосистемите като цяло. Ето защо, вече в множество европейски държави, включително и на Балканите, има разработени стратегии за борба с отровите. Въпреки, че България е сред страните с най-високо биоразнообразие в Европа, тя все още е сред изключенията и няма такъв оперативен стратегически инструмент.