Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

BirdLife International отбеляза официално публикуването на Климатичен атлас на птиците в Европа преди седмица, на 15 януари 2008 г. Този атлас бележи голям напредък в разбирането за потенциалното въздействие на промените в климата върху дивата природа. Той показва, че през 21 век, променящите се климатични условия ще принудят много видове да се преместят в нови райони на обитаване. За много от тях това ще се окаже трудно и заедно с други заплахи, ще увеличи риска от изчезването им в Европа.

Изследването, което се основава на използването на климатични модели (climate envelope modelling), предрича, че без енергични и незабавни действия срещу промените в климата, към края на века потенциалната област на разпространение на европейските видове птици ще се премести приблизително с 550 км на североизток и ще се намали с една пета в сравнение със сегашното състояние. За някои видове вероятният бъдещ ареал въобще няма да съвпада със сегашния. Предвижда се, че арктическите и суб-арктическите птици и някои видове, разпространени на Иберийския полуостров, ще пострадат най-много от потенциалната загуба на местообитания. Промените в климата ще увеличат риска от изчезване на някои видове застрашени птици, които се срещат само в Европа или на такива, които са с много малка популация.

„Климатичният атлас доказва още веднъж важността на мрежата Натура 2000 в Европа и прилагането на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията в Европейския съюз.“, изтъква д-р Клери Папазоглу, Изпълнителен директор на Европейската дивизия на BirdLife International

Климатичният атлас не само показва картите на потенциалните области на разпространение на гнездящите в Европа видове към края на 21 век, но посочва и начините за посрещане на предизвикателствата. Преди всичко се нуждаем от защита и възстановяване на местообитанията на дивите птици и от осигуряване на здрави популации в териториите, които те обитават днес. В центъра на тези мерки е засилване ролята на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000. Зоните трябва да бъдат реално защитени, управлявани и добре свързани с коридори, за да осигурят „гръбнака на биоразнообразието” и да отговорят на очакваните промени в разпространението на птиците. В същото време, районите извън Натура-зоните не трябва да губят качествата, необходими за придвижване на видовете и чрез по-устойчива политика на земеползване да бъдат трамплин за подходящи местообитания за птиците.

Д-р Клери Папазоглу, Изпълнителен директор на Европейската дивизия на BirdLife International заключава:” Въвеждането на директивите на Европейския съюз за птиците и за местообитанията е предварително условие да помогнем на нашата дива природа срещу въздействието на промените в климата и да подкрепим европейските екосистеми, от които зависим и самите ние, ако искаме де преодолеем климатичната криза.

Атласът е подготвен от проф. Брайън Хънтли, д-р Ивон Кълингъм и д-р Стив Уилис от университета в Дъръм, Обединено Кралство и проф. Рийс Грин от Кралското дружество за защита на птиците и университета в Кембридж. Изданието е партньорска публикация на университета в Дъръм, Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) и Lynx, в сътрудничество с университета в Кембридж, BirdLife International и Европейския съвет за преброяване на птиците (EBCC).

Вижте брошурата какво още съдържа Климатичният атлас на птиците в Европа. Екземпляр от атласа е на разположение в централния офис на БДЗП – ако желаете да го ползвате, моля обадете се, за да съгласувате своето посещение. Книгата можете да поръчате в инетернет адрес: https://www.hbw.com/lynx/en/books-on-birds/paleartico/ALT0007-climatic-atlas-european-breeding-birds.html