Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

© Ивайло Ангелов/БДЗП

От 17 до 24 февруари експертът по хищните птици от БДЗП – Ивайло Ангелов проведе проучване  на египетските лешояди на остров Масира, Оман, в рамките на проект, ръководен от Дружеството за околна среда в Оман (ESO). Работата е надграждане върху по-ранно проучване, поръчано от ESO през 2012 г. с участието на Ивайло и International Avian Research. Тогава бе установена висока плътност на египетски лешояди (52 територии, заети от двойки), показвайки голямо увеличение на популацията на острова.

© Ивайло Ангелов/БДЗП

Настоящето деветдневно проучване имаше за цел да установи размера на гнездовата популация 12 години по-късно. Екипът посети почти всички територии, регистрирани при предишното проучване, и установи някои промени, които са се случили на острова в изминалия период. Най-забележимите от тях са: 1) частичното преустановяване работата на градското сметище след 2015 г. и 2) повишена междувидова конкуренция с видове като зимуващи ята от бели щъркели и местната популация на кафявовратия гарван (Corvus ruficollis). В дългосрочен план, тези промени могат да повлияят на заетостта на териториите, размера на популацията и обилието на наличната храна, и да намалят капацитета на района за поддържане на предишната много висока популация на египетски лешояди.

© Ивайло Ангелов/БДЗП

Екипът продължава работата с анализ на данните и изследване на връзката между възможно увеличаващия се процент на млади птици, напускащи острова за гнездене на континента, и сравняване на установената сега плътност, с тази преди 12 години. ESO продължава изследването на разпространението, броя и статуса на популацията на египетските лешояди на остров Масира и има дейности за повишаване на осведомеността за вида сред широката общественост в Оман. Детска книжка „Хищните птици в Оман“, плакат и информационно табло „Лешоядите в Оман“, са свободно достъпни на уебсайта на ESO.

© Ивайло Ангелов/БДЗП