Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Снимка: © Дамян Петков

През септември екип на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), в сътрудничество с Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД (ЕРМ Запад ЕАД) и Стефания Каменова от Националния природонаучен музей при БАН, София, успешно събраха проби от заети гнездилки от синявици (Coracias garrulus) за предстоящо изследване и анализ на хранителния спектър на този аткрактивен вид. Дейността се извършва в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“.

© Дамян Петков

Припомняме, че съвместен екип на БДЗП и ЕРМ Запад ЕАД постави общо 50 къщички за синявици по електрически бетонни стълбове, намиращи се в подходящи за вида местообитания в специално защитените зони „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Обнова“, „Деветашко плато“ и „Студенец“. Като резултат от тази дейност синявиците успешно заеха 30 гнездилки. Това даде възможност за изучаване и анализ на събралите се през гнездовия период остатъци от физиологичната дейност на вида.

© Дамян Петков

Събраните проби ще бъдат анализирани посредством иновативен метод за ДНК секвениране, който дава възможност за по-прецизно засичане и таксономична идентификация на видовете, които синявиците използват за храна. ДНК съдържанието на събраните проби ще бъде валидирано и от експерти на БДЗП, познаващи добре екологията на вида, като очакването е тези данни да послужат за подобряването на познанията, свързани с хранителния спектър на синявицата в България. Генералната цел е изследванията да помогнат за по-доброто изучаване и предприемане на мерки за опазване на този защитен вид.

© Стефания Каменова

Синявицата е защитен вид, който гнезди в дупки в земни откоси, скални ниши, каменни стени, хралупи на дървета и в кухини на бетонни електрически стълбове. Популацията на тази обагрена в синьо птица започва да претърпява драстичен спад през 50-те години на XX век. Употребата на различни химически вещества в селското стопанство е основната причина за това. За 15 години видът е намалял с повече от 30 %.

Тези дейности се извършват в рамките на проект „Безопасен полет за птиците на Дунав“ (LIFE19 NAT/SK/001023), финансиран по програма LIFE на ЕС.