Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

е за орнитологично важното място „Суха река” и беше обсъдена на работна среща в МОСВ на 11 септември 2007. На насрочената след срещата пресконференция, министър Джевдет Чакъров обяви, че са готови заповедите за още 23 зони, а до март 2008 процедурата ще преминат всички 88 проектозони, приети от Министерски съвет. Изтъкна също, че лично ще ръководи и следи работата, за да не се допусне неизпълнение на поетите от България ангажименти като страна членка на ЕС и съответно – санкции. Той ще отстоява пред МС зоните да бъдат обявявани изцяло по научни критерии и съобразенно преценките на научната общност. Заместник-министърът на земеделието и продоволствието Димитър Пейчев акцентира върху възможностите за компенсации на земеделските стопани, за чиито земи ще бъдат въведени ограничения за ползване. От своя страна заместник-министър Чавдар Георгиев допълни, че вече е публикувана в Държавен вестник наредбата за оценка на съвместимостта на инвестиционни намерения с изискванията на екомрежата, по която ще бъдат оценявани бъдещите инвестиционни проекти в зоните от НАТУРА 2000.

До седмица, максимум 10 дни, проектозаповедта за обявяване на Суха река ще бъде публикувана за обществен достъп, съгласно изисквания от Закона за биологичното разнообразие ред, включително и на интернет-страницата на МОСВ. За следващата седмица МОСВ предвижда и среща с неправителствените организации, ангажирани с процесите по Натура 2000 у нас. Отчита се и необходимостта от сериозна разяснителна работа, за да няма напрежениe и “анти-Натура” настроения сред хората.

Тежестта да разпространят надлежно информация по темата Натура 2000 сред заинтересованите, включително собствениците и ползватели на земите в зоните, явно ще падне върху местните власти, областните управи, кметовете, наместниците и подразделенията на МОСВ, МЗП, ДАГ. МОСВ предвижда и регионални срещи, разпространение на брошури и други информационни материали, основно за ползите от Натура 2000 – всичко, което би могло да навакса или компенсира продължителното мълчание и липсата на организирана информационна кампания на МОСВ за Натура 2000 от м. февруари насам. Кога, какво и как, също предстои да научим.

Засега е ясно, че по проектозаповед зона 002048 Суха река ще обхваща площ от 25437.7 ха (с 332 ха по-малко от преложените и приети от МС 25769.75 ха) и за нея са предвидени 11 ограничителни режима, които не включват ограничения за ползване на земи и гори, включително строителство. Режимите противно на логиката не предвиждат и изрични ограничения по отношение изграждането на ветроенергийни паркове, въпреки че зоната е един от най-важните миграционни коридори за птиците в Добруджа. Не стана ясно също как и къде ще се приемат и обработват становищата на граждани и организации по проектозаповедта.

Суха река включва територии от областите Добрич и Силистра и на срещата бяха поканени и кметовете на общините, чиито землища частично попадат в обхвата на заповедта. Областният управител на Силистренска област г-жа Светлана Великова отбеляза, че едва ли силистренци са предполагали колко много и ценни видове птици обитават района. Като изтъкна, че това е едно не само ценно за биоразнообразието и красиво природно кътче – на територията му има и редица ценни забележителности от археологическа и историческа гледна точка, тя покани пресъстващите “Елате и направете филм за Суха река!”

Въпреки ентусиазма от предстоящите компенсации по Натура 2000 и задоволството, че обявяването на Натура-зоните в България вече стартира, на дневен ред стоят въпросите:

  • Как МОСВ ще гарантира широка и навременна информираност и пълна прозрачност на процеса?
  • Какъв е редът за подаване на становища по проектозаповедите на зоните?
  • Какво ли е основанието в зони, възлови за мигриращите птици да няма ограничения за ветроенергийни инвестиционни проекти?

За информация: Ирина Матеева, БДЗП – тел: 02/9715855;
e-mail:

Повече за ОВМ Суха река
Конкретно разписани препоръчителни режими за управление на защитените зони по Директивата за птиците можете да намерите в книгата ОРНИТОЛОГИЧНО ВАЖНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ И НАТУРА 2000, издание на БДЗП