Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Само една червеногуша гъска беше наблюдавана през почивните дни в Дуранкулашкото езеро. И въпреки, че екипът на Българско дружество за защита на птиците, работещ в района, нямаше късмета да види огромни ята от зимуващи гъски, Приморска Добруджа предложи други интересни наблюдения. Сред тях тези на 6 тръноопашати потапници, червеногуш гмуркач, червеноклюна потапница и морски орли.

Провелият се през уикенда мониторинг доказа закономерността в числеността на зимуващите у нас диви гъски през този период на годината, а именно, че традиционно по-голям брой гъски се събират по поречието на река Дунав, докато по Черноморското крайбрежие наблюденията на гъски са по-скоро инцидентни, а установените ята, ако има такива, са малобройни.

В района на Свищов, например, бяха наблюдавани 30 000 големи белочели гъски. За тази част от страната е характерно, че птиците нощуват във влажни зони в съседна Румъния и прелитат ежедневно десетки километри на юг към нашата страна, където се хранят в обширните земеделски полета.

За разлика от Свищов, край бреговата ивица на Северното Черноморие, въпреки краткото застудяване преди няколко дни, бяха видени само единични гъски, а край Бургас не са установени такива, но други водолюбиви видове птици бяха образували многочислени групи.

И този мониторинг на зимуващите диви гъски в България се проведе в рамките на проект „Сигурен прелетен път за червеногушата гъска“, изпълняван от БДЗП към програма LIFE  на ЕС. Отново екипи от специалисти покриха с посещението си три основни региона – Приморска Добруджа, Бургаски влажни зони и Свищовско – Беленската низина.