Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Най-сетне и ние в България можем да се похвалим с наказание, потвърдено и от съдебна инстанция срещу продажба на защитени видове птици по интернет. През лятото експерти от отдел “Контрол и опазване на биоразнообразието и защитените територии” на Регионална инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас санкционираха нарушител, който се опита да продаде черношипа ветрушка (керкенез) Falco tinunculus по Интернет. Птицата е защитен вид, включен в Приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие, в което се забранява притежание, пренасяне и предлагане за продажба на посочените в него видове. Сигналът за продажба на ястреб за 150 лв., публикувана в онлайн аукцион, беше подаден от природозащитник от София, със съдействието на колеги от РИОСВ – София. След координиране на действията на РИОСВ – Бургас със служители от икономическа полиция от РДВР – Бургас, беше организирана акция по залавяне на нарушителя, в която участва и представител на БДЗП – клон Бургас. Експертите установиха, че птицата не е първоначално обявената – ястреб, а керкенез, че е млада и дълго време е стояла на затворено, което няма да позволи скоро да бъде пусната на свобода и върната в естествената й среда. Тя бе настанена временно във волиерата на Природозащитен център “Пода” на БДЗП, след което бе изпратена за възстановяване в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове в Стара Загора. Издадено е наказателно постановление и на нарушителя е наложена глоба в размер на 500 лв. В последствие той обжалва наказателното постановление, без да оспорва, че е извършил нарушение, като претендира само за намаляване размера на глобата. След като се запозна с представените доказателства по делото, в края на ноември Бургаският районен съд реши, че “достатъчно за постигане на предупредителен и превъзпитателен ефект спрямо конкретния нарушител се явява наказание глоба в размер на 300 лв. В тази част обжалваното наказателно постановление следва да се измени, като се намали размера на наложеното наказание, а в останалата част да се потвърди. Неоснователно е искането на жалбоподавателя за минимален размер на наказанието, с оглед формата на изпълнителното деяние и целта на нарушението – получаване на имотна облага”.