Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Когато през 1906 г. едни от първите радетели за организирано международно опазване на птиците са приели Конвенцията за защита на полезните птици, едва ли са смятали, че един ден тя ще породи обявяването на специален Международен ден на птиците – 1 април. Този ден е бил обявен от ООН десетилетия по-късно, когато вече се е знаело достатъчно много за крилатите съседи на човека. И вече е било ясно, че няма “вредни” и “полезни” птици, както и че все повече видове от тези прекрасни създания завинаги си отиват от Земята. Отиват си заради неразумността на Човека. Или по-добре – на човека. Днес нещата са по-тревожни от всякога. По данни на най-голямата международна природозащитна организация БърдЛайф Интернешънъл, всеки десети вид птица на планетата е застрашен от окончателно изчезване! Тези така наречени световно застрашени видове са тревожно предупреждение за самия човек. Защото със своята многобройност и подвижност птиците са един от най-значимите еременти на природните екосистеми, а именно благодарение на тези системи на Земята има вода, въздух, храна. Така че заплахата за птиците е пряка заплаха и за Човека. България е една от най-богатите на птици страни в Европа. Много е направено за тяхното опазване. За чест на нашата страна, тя е обявила за защитени лешоядите, пеликаните, дроплата и други видове още през 1897 г., почти 20 години преди това да бъде направено в останалите европейски страни. Изградена е и мрежа от защитени територии, много от които опазват ценни видове птици. В тези постижения има принос и Българското дружество за защита на птиците. Най-вече с въвеждането в страната на съвременните подходи за опазване на птиците – концепцията за световно застрашените видове, за Орнитологично важните места (днес прерастващи в НАТУРА2000 места), с първите планове за действие за видове у нас, с внедряването на професионализма в опазването на птиците. Не случайно именно на БДЗП държавата повери за управление защитената местност “Пода” до Бургас – първата защитена територия, дадена за стопанисване на природозащитна организация. Не случайно именно БДЗП бе натоварено с подготвянето на документацията за местата за птиците от Националната екологично мрежа НАТУРА2000. Но има и много причини за безпокойство. Лавината от инвестиционни предложения и действия, свързани с изграждане на ски- и морски курорти, с ветрови паркове, с унищожаването на ливадите и пасищата за лозови масиви и редица други неразумни и недообмислени от държавническа гледна точка дейности са на път да наредят България сред многото страни, които предлагат ски и морски туризъм, които произвеждат “екологична” енергия и хубаво вино, като срещу това я лишат от почти монополното й положение в екотуристическата индустрия и в оптимална жизнена среда за хората…