Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Приключи училищният кръг на Олимпиадата по орнитология, която БДЗП организира, заедно с Регионалния инспекторат по образованието в Бургас, Хасково, Кърджали, В. Търново, Плевен и Пловдив.

Участваха общо 1341 ученика от 6, 7 и 8 клас от горепосочените райони.
Какво се случи по места?
в Пловдив – 443 участника от 18 училища, 4 от които от с. Рогош, Първенец, Цалапица и Граф Игнатиево. За регионалният кръг са класирани 70 човека.
в Свищов – 131 участника, от които за регионалния кръг са класирани 50 човека.
в Бургас – 313 участника от 14 училища, от които за регионалния кръг са класирани 64.
в Хасково и Кърджали – 454 участника от 26 училища, от които за регионалния кръг са класирани 70.

Следващия етап от олимпиадата е регионалният кръг, който ще се проведе на 22 май 2004 г. едновременно в Бургас, Пловдив, Кърджали, Свищов.

Някои от въпросите особено затрудниха участниците, като този за името на глухаря.
Ако искате и вие да пробвате силите си за птиците, опитайте се да решите част от въпросите в олимпиадата:

1. Колко вида птици се срещат в България?

а) около 600 вида в) около 400 вида
б) около 300 вида г) около 500 вида

2. За кой вид птица е характерен „гнездовият паразитизъм“?

а) дропла в) белогушо коприварче
б) обикновена кукувица г) скален орел

3. Коя птица е най-многоцветната в българската фауна?

а) пчелояд в) авлига
б) зелен кълвач г) синигер

4. Коя е най-едрата нощна граблива птица?

а) блатна сова в) бухал
б) забулена сова г) горска ушата сова

5. Какво е характерно за женските грабливи птици?

а) не се хранят с мърша в) те са по-големи от мъжките
б) те са по-малки от мъжките г) те строят гнездото

6. Кои от следните видове птици са разрешени за лов ?

а) голяма белочела гъска в) пъдпъдък д) мраморна патица
б) ливаден дърдавец г) полски блатар е) горски бекас

7. За кои птици е характерно да гнездят в изоставени дупки на лисици или язовци?

а) ангъчи в) скорци
б) пчелояди г) чапли

8. Къде в България преминава прелетният път „Виа Понтика“?

а) по река Струма в) Искърския пролом
б) по Черноморското крайбрежие г) по река Марица

9. При кои птици има ясно изразен полов диморфизъм?

а) чайки в) чучулиги
б) патици г) сови

10. Подчертайте най-малката от посочените птици:

а) малка дропла в) пъдпъдък д) черешарка
б) щиглец г) папуняк е) черен кос

11. Кой вид орел има бяла опашка?

а) орел змияр в) ястребов орел
б) орел рибар г) морски орел

12. Коя от следните птици е нощна граблива?

а) козодой в) горска дърволазка
б) чухал г) папуняк

13. Откъде произлиза името на глухаря?

По време на размножителния период, при така нареченото токуване, при изпълнението на песента кръвоносните съдове в ушите на мъжкия се изпълват с кръв и за няколко секунди той не чува, т.е оглушава.

14. Коя е единствената пойна птица, която може да се гмурка под водата:

а) сойка в) воден кос
б) щиглец д) водно шаварче

15. Кой вид гълъб е включен в „Червената книга“ на България?

а) гълъб хралупар в) скален гълъб
б) гривяк г) обикновена гургулица