Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

„Белият лешояд“ – така местното население в Келе и района Зиндър в Нигер нарича египетския лешояд. Тази област е известна с многобройните си скали – идеално местообитание за свещената птица. Именно там екип на Фонда за опазване на Сахара (SCF) предприе своята първа полева мисия в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“.

Целта на четиридневната мисия бе да проучи статута на лешоядите в района, като даде отговор на следните въпроси: какво е състоянието на популацията – броят на египетските лешояди в района, лесно откриваеми ли са, с какви заплахи се сблъскват. За цялостната картина ключов фактор е и отношението на местните хора към вида.

Най-ефикасният метод за откриване на египетски лешояди е чрез внимателно наблюдение на скалите за наличието на гнездови ниши, белязани с екскрементите на птиците. Благодарение на местни водачи, екипът успя да премине през десетки скални стени. По този начин бяха открити 6 египетски лешояда и седем активни ниши, в пет от който са регистрирани гнезда. Тези наблюдения доказват наличието на постоянна добре установена популация.

Екипът проучи и места със струпвания на вида с надеждата да наблюдава по-голям брой птици на едно място. Първото посетено място бе кланица, където лешоядите обикновено търсят храна. При посещението бяха наблюдавани две птици – един възрастен и един млад египетски лешояд. За съжаление на второто място – воден източник, не бяха наблюдавани птици, заради пресъхването му.

По време на полевата мисия екипът проведе интервюта, смесени с неформален разговор, с представители на местното население, основно фокусирано върху хора, чиито дейности или социално положение биха били от полза за информация, свързана с египетския лешояд. Интервюираните бяха основно работници в кланицата, старейшини в селата и възрастни хора. Всички еднозначно потвърдиха спада в популацията на лешоядите в региона. За тях това е знак, че нещо с околната среда не е наред. Бракониерството бе идентифицирано като основна заплаха – главно за снабдяване на черния пазар в Нигерия. Липсата на достатъчно вода и храна е друга предполагаема хипотеза. Този обмен на информация с местните е окуражаващ, тъй като екипът успя да разбере, че те са заинтересовани от съдбата на египетския лешояд, което значително би улеснило бъдещо сътрудничество за опазване на вида в района.

Огромно значение за успеха на всяка природозащитна дейност е повишаването на осведомеността сред хората. Тази първа мисия се превърна в добър старт, който ни позволява да разберем в каква посока да насочим усилия за опазването на египетския лешояд в Нигер.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.