Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Първите резултати от мониторинга на египетските лешояди в България и Гърция показват сходна тенденция в броя на окупираните територии и броя на двойките в сравнение с 2017 г. Броят на заетите територии е 25 за България (19 в Родопите и 6 в Северна България) и 6 в Гърция (3 в Дадя, 1 в района на Компсатос и 2 в Централна Гърция) (Фигура 1). Броят на двойките в Гърция не се е променил през последните 5 години (5 двойки), докато в България слабо е намалял (до 25 през 2018 г.) (Фигура 2). Статутът на някои от гнездовите територии все още не е потвърден, но се очаква добър гнездови сезон и увеличение на броя на заетите територии и броя на двойките в следващата фаза на мониторинга.

В съответствие с положителния ефект на ресторантите за лешояди върху големия брой скитащи и неразмножаващи се птици, регистрирани през 2017 г., през 2018 г. изкуствените площадки за подхранвание продължават да привличат скитащи птици, които са от решаващо значение за оцеляването на популацията на вида в България и Гърция. Досега са наблюдавани пет различни птици по време на хранене на площадката в Студен Кладенец (поддържана в момента от LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“) и още две в ресторантите за лешояди в Кресна и Котел (поддържани от ФДФФ, Зелени Балкани и ДЗХП в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“). Сред всички тези прелитащи птици е и Иляз – единственият оцелял от египетските лешояди, маркирани със сателитни предаватели през 2012 г. След като няколко дни се храни на площадката на Студен Кладенец, Иляз се отправи към Северна Гърция, района на Компсатос,  където намери партньор. Двете птици възстановяват една изоставена гнездова територия в тази част на Гърция – прекрасна новина за изчезващия вид!

През 2018 г. в съответствие с нашата дългосрочна програма за осигуряване на безопасна храна за египетския лешояд в България, ще поддържаме най-малко 7 двойки в ресторантите за лешояди и още 8 двойки с индивидуална схема за допълнително подхранване (60% от популацията на египетския лешояд в България). В Гърция ще работят няколко площадки за подхранване, за да покрият почти цялата популация, останала в страната.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF ГърцияКралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия ИзтокBirdLife АфрикаОрнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.