Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Участниците в курсовете по наблюдение на птиците, организирани в рамките на проект „Граждани за природата“ на БДЗП, са не просто любознателни, а осъществяват и реален научен принос в орнитологията. В края на миналата и началото на тази година те осъществиха първото за природен парк Витоша документирано наблюдение на застрашената врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), а този юли то беше публикувано в рецензираното научно списание Acta Zoologica Bulgarica.

Наблюдението е направено в района на х. Брезовица, на Витоша, от участници в първия курс за наблюдение на птиците, организиран през 2020 г. И при двете посещения са записани звуци от предполагаема врабчова кукумявка. Впоследствие сонограмата е сравнена с достъпни онлайн колекции от записи и служи за потвърждаване на наблюдението.

„Всъщност това беше последното нещо, което очаквахме да „видим“ на тази екскурзия“, споделя един от участниците, Нели Дончева. На Витоша има стари сведения за врабчова кукумявка в района на Кладница, които обаче не са потвърдени нито със снимки, нито със запис. Врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum) е eдна от най-рядко срещаните в България и е със статут на застрашен вид, ето защо това наблюдение на вида е още по-ценно.

Желаем на всички наши курсисти и приятели още наблюдения и приноси в картирането на орнитологичното богатство на България!

____________________

Този документ е създаден в рамките на проект „Наука на гражданите в полза на местните общности и природата“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България