Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

С настъпването на зимата приключиха теренните проучвания, провеждани по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България, изпълняван от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество за защита на птиците.

В края на ноември завърши мониторинга на потенциално опасните електропроводи в защитените зони –  „Рупите“, „Мелнишки пирамиди“, „Места“, „Западен Балкан“ и „Средна гора“, който бе и последният от серия проучвания извършвани в продължение на три години във всички целеви за проекта защитени зони, разположени в Западна България.

Открити бяха 48 жертви от 20 вида птици по време на теренната работа за този полеви сезон. Сред жертвите на рисковите за птиците електропроводи са бял щъркел, белоглав лешояд, орел змияр, голям и малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, гарван, сива врана, сврака, сойка и др. Резултатите сочат, че от токов удар са загинали 32 индивида, а от сблъсък с въздушните проводници – 16. Предстои данните да бъдат детайлно анализирани и да се пристъпи към обезопасяване на рисковите за птиците електропроводи.

Да се проведе подобно проучване е нелека задача. От април до ноември тази година полевите експерти обхождаха ежемесечно 122 км рискови за птиците електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Теренните проучвания на рискови съоръжения от електроразпределителната мрежа стартираха през 2018г. и се провеждаха в продължение на три години. Започнаха от специално защитени зони за птиците „Свищовско-Беленска низина“ , „Комплекс Беленски острови“  „Никополско плато“, „Златията“  и „Кресна“, а на следващата година продължиха в „Места“ , „Славянка“, „Кресна“, „Раяновци“  и „Понор“.

Общо за трите години бяха открити 108 жертви от 28 вида. Зоните на конфликт между птиците и eлектроразпределителната мрежа предстои да бъдат обезопасявани поетапно.

Проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е съфинансиран от програма LIFE на Европейския съюз.